Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie 330-ES1-1OIZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2017

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

OIZ_W01 Student posiada wiedzę o problematyce dotyczącej podstaw zarządzania oraz miejscu zarządzania w systemie nauk

ekonomicznych KP6_WG5

OIZ_W02 Posiada wiedzę na temat więzi społecznych występujących w procesie zarządzania organizacją KP6_WG5

OIZ_W03 Posiada wiedzę o potrzebach i postawach człowieka w ramach procesu motywacji KP6_WK1

OIZ_W04 Student posiada wiedze o strukturach organizacji i ich ewolucji KP6_WK4

OIZ_U01 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu podstaw zarządzania do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując

odpowiednie ich rozwiązania na podstawie studiów przypadków KP6_UW5

OIZ_U02 Z wykorzystaniem wiedzy o podstawowych funkcjach zarządzania potrafi interpretować zjawiska zachodzące w organizacji i jej

otoczeniu w ramach studiów przypadków KP6_UU1

OIZ_U03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania do zaproponowania rozwiązań konkretnych problemów KP6_UU2

OIZ_U04 Posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk związanych z podstawowymi funkcjami zarządzania KP6_UU2

OIZ_U05 Potrafi przygotować i zaprezentować prace pisemne dotyczące rozwiązań studiów przypadków z zakresu podstaw zarządzania

KP6_UO1

OIZ_U06 Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą wynikom studiów przypadków z zakresu podstawowych funkcji zarządzania,

właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień KP6_UK1

OIZ_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności rozumie, że powinien stale je rozwijać KP6_KK1

OIZ_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role KP6_KK1

Sposoby weryfikacji:

OIZ_W01 kolokwium

OIZ_W02 kolokwium, studia przypadku

OIZ_W03 kolokwium, studia przypadku, dyskusja

OIZ_W04 kolokwium, studia przypadku

OIZ_U01 studia przypadku

OIZ_U02 kolokwium - pytania otwarte, studia przypadku

OIZ_U03 kolokwium, studia przypadku

OIZ_U04 studia przypadku, dyskusja

OIZ_U05 studia przypadku

OIZ_U06 studia przypadku, dyskusja

OIZ_K01 dyskusja

OIZ_K02 studia przypadku

Metody i kryteria oceniania:

10% oceny - wypowiedź ustna punktowana w skali od 1 do 3, 40% oceny - studium przypadku punktowane od 1 do 5, 50% oceny -

kolokwium, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51% poprawnych odpowiedzi. Student ma prawo do 1 nieobecności.

Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć na których

był nieobecny. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Istota i zakres zarządzania (pojęcie zarządzania, zarządzanie a inne dziedziny nauki, funkcje zarządzania) –1 godzina

2. Role i umiejętności menedżera w organizacji (szczeble zarządzania, role menedżera, umiejętności kierownicze) – 1 godzina

3. Organizacja jako system (definicja systemu, cechy systemów, otoczenie organizacji) – 2 godziny

4. Planowanie w organizacji (pojęcie planu, rodzaje planów, cechy dobrego planu, pojęcie celu, rodzaje celów) – 2 godziny

5. Struktury organizacyjne (podział pracy, elementy struktury organizacyjnej, więzi organizacyjne, rodzaje struktur organizacyjnych) – 2

godziny

6. Przywództwo i władza w organizacji (istota i źródła przywództwa, źródła i rodzaje władzy, style kierowania) – 2 godziny

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Motywowanie (pojęcie zasobów ludzkich, modele polityki kadrowej, istota zarządzania zasobami

ludzkimi, etapy zarządzania zasobami ludzkimi, definicja motywowania, teorie motywacji) – 2 godziny

8. Kontrolowanie w organizacji (istota, cel i zakres kontrolowania, obszary kontroli, rodzaje kontroli, proces kontrolowania) – 1 godzina

9. Informacja i komunikacja w organizacji – 1 godzina

10. Kultura organizacyjna (pojęcie kultury organizacyjnej, elementy kultury organizacyjnej, rodzaje kultury organizacyjnej) – 1 godzina

Metody dydaktyczne:

Zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 316
Monika Garwolińska 25/26 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 316
Monika Garwolińska 25/26 szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 316
Monika Garwolińska 23/26 szczegóły
4 co drugi czwartek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 316
Aleksandra Kopko 23/26 szczegóły
5 co drugi piątek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 301
Aleksandra Kopko 24/26 szczegóły
6 co drugi piątek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 301
Aleksandra Kopko 22/26 szczegóły
7 co drugi piątek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 301
Aleksandra Kopko 20/26 szczegóły
8 co drugi piątek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 301
Aleksandra Kopko 26/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.