Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia środowiska 330-EN1-1ESR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

ES1: zna i rozumie relacje między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym (z punktu widzenia jednostki oraz całej gospodarki) oraz zna rządzące nimi prawidłowości (KP6_WG4) - weryfikacja: egzamin

ES2: zna i rozumie znaczenie elementów środowiska dla rozwoju cywilizacji, w tym zna i rozumie znaczenie dóbr publicznych i efektów zewnętrznych w gospodarce (KP6_WK1) - weryfikacja: egzamin

ES3: potrafi, w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych , prawidłowo analizować i interpretować przebieg zależności zachodzących między elementami układu gospodarka – społeczeństwo – środowisko (KP6_UW1) - weryfikacja: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu (pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru). Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r., zmienionym Zarządzeniem nr 71 i Zarządzeniem nr 23 z dnia 17 marca 2022 r., weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edukacyjnej EduPortal.

Wymogi techniczne:

laptop lub komputer stacjonarny, z systemem Windows 8 lub nowszym wraz z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, z dostępem do stałego łącza internetowego (niezalecany internet mobilny), z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox 69 lub wyższej (nie zalecane Opera, Internet Explorer); z mikrofonem i kamerą internetową.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń.

Skala ocen (% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania)

51-60% dst

61-70% dst+

71-80% db

81-90% db+

91-100% bdb

Zakres tematów:

1. Środowisko a rozwój społeczno-gospodarczy. Środowisko i jego ochrona jako dobro publiczne

2. Teoria efektów zewnętrznych a zanieczyszczenie i ochrona środowiska

3. Ekonomiczna wartość środowiska i metody jej wyceny. Gospodarowanie zasobami środowiska

4. Polityka ekologiczna i instrumenty jej realizacji

5. Metodyka realizacji wyceny warunkowej

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny wzbogacony prezentacją multimedialną, prowadzony w sposób angażujący studentów do dyskusji i zadawania pytań.

Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 302
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 72/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)