Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia cz 2 330-EN1-2MKR2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. Makroekonomia, red. A. Z. Nowak, T. Zalega, PWE, Warszawa 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. O. Blanchard, D.R.Johnson, Macroeconomics, Pearson, cop., Harlow 2013.

2. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

3. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

4. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013. - dostęp przez IBUK Libra

5. S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

6. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018 - dostęp przez IBUK Libra

7. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018 - dostęp przez IBUK Libra

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR2_W01, MKR2_W02, MKR2_W03- sposób weryfikacji: kolokwium

Efekty w zakresie umiejętności:

MKR2_U01; MKR2_U03 - sposób weryfikacji: prace w grupach, dyskusja, prace domowe, kolokwium

MKR2_U02 - sposób weryfikacji: prace domowe

Efekty w zakresie kompetencji:

MKR2_K01, MKR_K02 - sposób weryfikacji: dyskusja, prace w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), zaliczenie kolokwium oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów. Ocena wystawiana jest na podstawie uzyskanej liczby punktów: 51%-60%-3.0; 61%-70% - 3.5; 71%-80% - 4.0; 81%-90% - 4.5; 91%-100% - 5.0

Na punktację końcową składają się:

- kolokwium pisemne. (max. 25 pkt ). Zaliczenie od 13 pkt. Poprawa kolokwium umożliwia zdobycie jedynie minimalnej liczby punktów.

- ocenianie ciągłe - indywidualna praca na zajęciach, dyskusja indywidualna i grupowa; wejściówki ; prace domowe (max. 15 pkt)

Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Każda kolejna nieobecność wymaga ustnego zaliczenia określonego zakresu materiału na konsultacjach u prowadzącego ćwiczenia.

Zakres tematów:

1. Budżet państwa i polityka fiskalna

2. Rynek pracy i bezrobocie. Rola państwa na rynku pracy.

3. Popyt i podaż pieniądza a stopa procentowa. Polityka pieniężna i jej oddziaływanie.

4. Inflacja we współczesnej gospodarce. Inflacja a bezrobocie.

5. Modele wzrostu gospodarczego.

6. Przyczyny wahań koniunkturalnych i sposoby ich przeciwdziałania.

7. Analiza otoczenia instytucjonalnego gospodarki. Instytucje a dynamika rozwoju gospodarki.

8. Handel zagraniczny i polityka handlowa.

9. Struktura bilansu płatniczego.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: rozwiązywanie zadań i testów, wspólne omawianie zagadnień, dyskusja dydaktyczna, prace grupowe

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Ćwiczenia wymagają studiowania literatury w celu przygotowywania się do omawianych kolejno zagadnień. Studenci powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach: odpowiadać na pytania, włączać się we wspólne omawianie zagadnień, rozwiązywać testy, zadania, uczestniczyć w pracach zespołowych. Oczekiwane są też prace domowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 207
Magdalena Owczarczuk 22/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 205
Magdalena Owczarczuk 21/ szczegóły
3 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 205
Magdalena Owczarczuk 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)