Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse i bankowość 450-ZS1-1FIB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

2. Alińska A., Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.

3. Podstawka M. (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010.

4. Zaleska M. (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018.

5. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

6. Hubbard R. G.,‎ O'Brien A. P., Money, Banking, and the Financial System, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Harlow England 2014

Uzupełniająca:

1. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.

2. Pietrzak B, Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2008.

3. Szczodrowski G. Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2013

4. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

5. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

6. Dylewski M., Finanse publiczne: aspekty teoretyczne i praktyczne, CH Beck, Warszawa 2014.

7. Tarchalski K., Podatkowa i regulacyjna rola państwa w alokacji zasobów a dobrobyt, Wyd. KUL, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

1FIB_U01 - uczestnictwo w dyskusjach, praca w grupach, kolokwium

1FIB_U02 -uczestnictwo w dyskusjach, praca w grupach, kolokwium

1FIB_U03 -uczestnictwo w dyskusjach, praca w grupach, kolokwium

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1FIB_K01 - uczestnictwo w dyskusjach, praca w grupach, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach, uzyskanie wymaganej liczby punktów z aktywności na zajęciach i kolokwium. W ramach aktywności na zajęciach student może uzyskać 80 punktów (10 na każdych zajęciach, 8 spotkań tematycznych). Metoda oceny: obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne, praca w grupach, prezentacje prac domowych.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną o następujących wagach: aktywność podczas zajęć i na platformie - 0,4, kolokwium - 0,6 (maksymalna liczba punktów do uzyskania podczas kolokwium wynosi 120).

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do teorii finansów

2. Rynek finansowy.

3. Elementy finansów publicznych

4. Podatki centralne i lokalne.

5. Elementy finansów przedsiębiorstw

6. System bankowy, NBP i polityka pieniężna banku centralnego

7. Operacje bankowe czynne - kredyty, procedura kredytowa oraz zabezpieczenia kredytów

8. Operacje bankowe bierne i pośredniczące

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, dyskusje, praca w grupach, praca z tekstem źródłowym, studium przypadku, ćwiczenia praktyczne

metody podające : prezentacja,

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams oraz Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magda Wiśniewska-Kuźma 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magda Wiśniewska-Kuźma 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Magda Wiśniewska-Kuźma 0/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Magda Wiśniewska-Kuźma 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.