Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia 450-ZN1-1MIK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podano w części A sylabusa

Efekty uczenia się:

Kolokwium, dyskusja na zajęciach: 1MIK_U01, 1MIK_U02, 1MIK_U03

Prace domowe: 1MIK_U04

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień uzyskuje się na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac domowych i wyników kolokwium.

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia w trakcie semestru co najmniej 50% możliwych punktów.

Nieobecności na ćwiczenia w liczbie przekraczającej 1 wymagają usprawiedliwienia i zaliczenia na konsultacjach u prowadzącego zajęcia.

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii. Podmioty działalności gospodarczej

Ekonomia jako nauka społeczna. Gałęzie ekonomii

Problem wyboru ekonomicznego i koszt alternatywny

Podmioty gospodarcze i model homo oeconomicus

Temat 2. Teoria wyboru konsumenta

Użyteczność całkowita i krańcowa

Prawa Gossena i ich interpretacja

Wybór i nadwyżka konsumenta.

Preferencje konsumenta i krzywa obojętności

Analiza linii budżetu

Równowaga konsumenta

Temat 3. Teoria równowagi rynkowej

Istota rynku i mechanizmu rynkowego

Modele rynku/konkurencji

Analiza elementów rynku

Elastyczności popytu i podaży oraz ich znaczenie

Istota dostosowań rynkowych (teoremat pajęczyny)

Temat 4. Teoria produkcji. Efektywność. Postęp techniczny

Istota funkcji produkcji

Cechy funkcji produkcji i ich znaczenie

Pomiar efektywności

Istota i interpretacja postępu technicznego

Temat 5. Zagadnienie optimum ekonomicznego przedsiębiorstwa

Cele przedsiębiorstw. Funkcje kosztów

Optimum techniczne

Optimum ekonomiczne krótkookresowe firmy

Optimum ekonomiczne długookresowe firmy

Temat 6. Rynki czynników wytwórczych

Znaczenie rynków czynników wytwórczych

Istota dostosowań na rynku kapitału

Mechanizm rynku pracy.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia. Przewidziane jest kolokwium i prace domowe.

Część zajęć w trybie synchronicznym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 303
Anna Mieleszko 26/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 303
Anna Mieleszko 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)