Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe 330-PS1-1PFI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

1. Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinasowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2. Ofiarski, Z., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa 2020.

3 Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2020.

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykaz literatury uzupełniającej:

1. Ruśkowski E. (red.) i Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

2. Kosikowski C.(red.) i Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

1PFI_W01: w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_WG5

1PFI_W02: w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_WG6

1PFI_W03: w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych oraz stosowane metody badawcze (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_WG7

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

1PFI_U01: identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_UW1

1PFI_U02: właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_UW2

1PFI_U03: dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_UW3

1PFI_U04: samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

1PFI_K01: krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_KK1

1PFI_K02: uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych (metoda weryfikacji: egzamin); KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny sprawdzający, w tym:

1PFI_W01, 1PFI_W02, 1PFI_W03 - pytania weryfikujące nabytą wiedzę

1PFI_U01 - 1PFI_U04 - rozwiązywanie kazusu/ów

1PFI_K01, 1PFI_K02 - pytania problemowe oraz kazus do rozwiązania

Zakres tematów:

1. Zasady finansów publicznych (przepisy ogólne, środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, jednostki sektora finansów publicznych, jawność i przejrzystość finansów publicznych, zasady gospodarowania środkami publicznymi, kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych).

2. Państwowy dług publiczny (przepisy ogólne, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, procedury ostrożnościowe i sanacyjne, ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych, zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych).

3. Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa (Wieloletni Plan Finansowy Państwa, ustawa budżetowa, przeznaczenie wydatków budżetu państwa, tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa, wykonywanie ustawy budżetowej, wykonywanie budżetu środków europejskich, bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych).

4. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

5. Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego (zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, uchwała budżetowa, wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

6. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 316
Joanna Salachna 85/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)