Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe 330-PS1-1PFI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

1. Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinasowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2. Ofiarski Z., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa 2020.

3 Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2020.

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykaz literatury uzupełniającej:

1. Ruśkowski E. (red.) i Salachna J.M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

2. Kosikowski C.(red.) i Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

1PFI_W01: w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych (metoda weryfikacji: zaliczenie pisemne); KP6_WG5

1PFI_W02: w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania (metoda weryfikacji: zaliczenie pisemne); KP6_WG6

1PFI_W03: w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych oraz stosowane metody badawcze (metoda weryfikacji: zaliczenie pisemne); KP6_WG7

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

1PFI_U01: identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych (metoda weryfikacji: zaliczenie pisemne); KP6_UW1

1PFI_U02: właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych (metoda weryfikacji: zaliczenie pisemne); KP6_UW2

1PFI_U03: dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym (metoda weryfikacji: zaliczenie pisemne); KP6_UW3

1PFI_U04: przygotować wypowiedź ustną oraz wziąć udział w debacie poświęconej konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutując o nich (metoda weryfikacji: zaliczenie pisemne); KP6_UK2

1PFI_U05: samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (metoda weryfikacji: zaliczenie pisemne); KP6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

1PFI_K01: krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (metoda weryfikacji: zaliczenie pisemne); KP6_KK1

1PFI_K02: uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych (metoda weryfikacji: zaliczenie pisemne); KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, na które składa się suma punktów z:

- testu z ustawy o finansach publicznych (20 pkt za test)

- kolokwiów - odbędą się dwa pisemne kolokwia. Kolokwia będą się składać z dwóch części: części pierwszej - testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru i części drugiej: 2 pytań opisowych. Za każde z kolokwiów można uzyskać łącznie 40 pkt (20 pkt za test i 20 za pytania opisowe). Czas trwania każdego z kolokwiów to ok. 90 min.

Skala ocen od 2 do 5.

Skala ocen końcowych:

100-91 ocena bardzo dobry

90-81 dobry plus

80-71 dobry

70-61 dostateczny plus

60-51 dostateczny

Warunkiem podejścia do zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszcza się 2 nieobecności.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne w Konstytucji RP.

2. Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych. Zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

3. Sektor finansów publicznych oraz formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych.

4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi.

5. Planowanie wieloletnie w Polsce: Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz wieloletnia prognoza finansowa.

6. Zasady budżetowe w świetle publicznych planów finansowych: budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetu JST.

7. Ustawa budżetowa: uchwalanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich, wykonywanie budżetu, sprawozdawczość budżetowa.

8. Kolokwium 1.

9. Uchwała budżetowa JST: planowanie budżetu w JST, wykonywanie budżetu i sprawozdawczość budżetowa.

10. Dług publiczny państwa oraz dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego.

11. Kontrola finansów publicznych: zewnętrzna i wewnętrzna.

12. Kolokwium 2.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 206
Marcin Tyniewicki 21/22 szczegóły
2 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 304
Piotr Woltanowski 23/22 szczegóły
3 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 304
Piotr Woltanowski 18/22 szczegóły
4 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 204
Ewa Lotko 23/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)