Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe 330-PS1-1PPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

literatura podstawowa:

L. Etel (red.) Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2020

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2020

Efekty uczenia się:

- student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych (KP5_WG5)

/metoda weryfikacji: test

- student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania (KP6_WG6)

/metoda weryfikacji: test

- student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych oraz stosowane metody badawcze (KP6_WG7)

/metoda weryfikacji: test

- student zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości (KP6_WK4)

/metoda weryfikacji: test

- student potrafi identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych (KP6_UW1)

/metoda weryfikacji: test

- student potrafi właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych (KP6_UW2)

/metoda weryfikacji: test

- student potrafi dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym (KP6_UW3)

/metoda weryfikacji: test

- student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (KP6_UU1)

/metoda weryfikacji: test

- student jest gotów do wzięcia udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i prawne (KP6_KO1)

/metoda weryfikacji: test

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

2. Egzamin końcowy i ocena z przedmiotu:

Egzamin z wykładu prawo podatkowe ma formę testu, który składa się z 40 pytań. Wyłącznie jedna odpowiedź jest prawidłowa. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie min. 51% punktów.

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZOSTANIE PRZEPROWADZONA W SIEDZIBIE UCZELNI (W KONTAKCIE BEZPOŚREDNIM).

Zakres tematów:

1. Pojęcie podatku, konstrukcja wewnętrzna podatku, funkcje podatków, klasyfikacje podatków

2. System podatkowy, prawo podatkowe, źródła prawa podatkowego, zasady podatkowe

3. Międzynarodowe prawo podatkowe

4. Ewolucja systemu podatkowego w Polsce

5. Podatki stanowiące dochód budżetu państwa – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

- Ryczałty podatkowe

- Podatek dochodowy od osób prawnych

- Podatek od towarów i usług

- Podatek akcyzowy i podatek od gier

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin i specjalny podatek węglowodorowy oraz podatek od niektórych instytucji finansowych

6. Podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków:

- Ogólna charakterystyka podatków samorządowych

- Podatki i opłaty lokalne

- Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa

- Opłata skarbowa

- Podatek rolny i leśny

Metody dydaktyczne:

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analizę z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.

Prezentacja omawianego materiału odbywa się za pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala 215
Leonard Etel 85/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)