Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo prywatne 330-PS1-1PPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012.

2. A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

3. A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012.

4. A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2012.

5.T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020.

6. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

7. A. Doliwa, Funkcje zasad współżycia społecznego w prawie cywilnym, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa prywatnego, w szczególności cywilnego i handlowego, KA7_WG3; sposób weryfikacji: egzamin pisemny;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa prywatnego, w szczególności cywilnego i handlowego, KA7_WK3; sposób weryfikacji: egzamin pisemny;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawa prywatnego, w szczególności cywilnego i handlowego, KA7_WK5; sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa prywatnego, w szczególności cywilnego i handlowego, KA7_UW1; sposób weryfikacji: egzamin pisemny;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa prywatnego, w szczególności cywilnego i handlowego, KA7_UW3; sposób weryfikacji: egzamin pisemny;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - KA7_UW4; sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób –KA7_KO1;sposób weryfikacji: egzamin pisemny;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KA7_KR1; sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zdawania egzaminu:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

2. Egzamin jest pisemny i ma formę testu (30 pytań, po dwa pytania z każdego tematu wykładu). Warunkiem zaliczenie przedmiotu jest uzyskanie ponad 50 % punktów;

0-15 pkt: NDST

16-19: DST

20-21: DST PLUS

22-25: DB

26-27: DB PLUS

28-30 BDB

Zakres tematów:

1. Podstawowe zasady prawa prywatnego. Pojęcie i zakres prawa prywatnego. Przedmiot regulacji, podmioty i metoda regulacji stosunków prywatnoprawnych. Prawo prywatne a prawo publiczne

2. Przepisy prawa prywatnego. Klauzule generalne, dobra wiara, przepisy bezwzględnie i względnie obowiązujące w prawie prywatnym

3. Osoby fizyczne jako podmioty prawa prywatnego

4. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne jako podmioty prawa prywatnego

5. Ochrona dóbr osobistych

6. Czynności prawne ze szczególnym uwzględnieniem umów

7. Czynności prawne ze szczególnym uwzględnieniem umów

8. Własność w systemie prawa prywatnego

9. Użytkowanie wieczyste i prawa rzeczowe ograniczone

10. Zasady ogólne prawa zobowiązań

11. Odpowiedzialność odszkodowawcza

12. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

13. Przedmiot i cele regulacji prawa rodzinnego

14. Przedmiot i cele regulacji prawa handlowego. Działalność gospodarcza

15. Spółki i wybrane umowy handlowe

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 301
Adam Doliwa 85/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)