Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość 330-PS1-1RAC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. D. Maciejewska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekomicznego, Wrocław 2017.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2017

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. T. 1,2, Difin, Warszawa 2016.

4. M. W. E. Glautier, B. Underdown, D. Morris, Accounting: theory and practice-8th ed., Publisher: Financial Times/ Prentice Hall, 2010

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji:

WIEDZA:

• 2RAC_W01: kolokwium; rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe);

• 2RAC_W02: kolokwium; rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe);

• 2RAC_W03: kolokwium; rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe).

UMIEJĘTNOŚCI:

• 2RAC_U01: kolokwium; rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe), aktywność na zajęciach;

• 2RAC_U02: kolokwium; rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe), aktywność na zajęciach;

• 2RAC_U03: kolokwium; rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe), aktywność na zajęciach.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• 2RAC_K01: rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe); aktywność na zajęciach;

• 2RAC_K02: rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe); aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

• kolokwia: 50%;

• rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe): 25%;

• aktywność na zajęciach: 25%.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów uzyskanych w przedstawionych form.

Zakres tematów:

1. Aktywa i pasywa. Bilans

2. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości- operacje gospodarcze i ich rodzaje, konta księgowe - pojęcie, zasady funkcjonowania, zestawienie obrotów i sald

3. Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków – ewidencja i wycena środków pieniężnych w kasie, na rachunku bankowym, innych środków pieniężnych; wycena i ewidencja rozrachunków z kontrahentami oraz pracownikami.

4. Ewidencja obrotu materiałowego - dokumentacja i rozliczenie zakupu, wycena i ewidencja materiałów

5. Ewidencja środków trwałych - metody ustalania zużycia środków trwałych, ewidencja i wycena środków trwałych, ewidencja pozostałych aktywów trwałych

6. Ewidencja kosztów - ewidencja w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, kalkulacja kosztów

7. Przychody i koszty ich uzyskania

8. Wynik finansowy - zasady sporządzania w wariancie porównawczym

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych - wykorzystanie metody przypadków (case study księgowe), platforma Blackboard Collaborate.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.