Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowości 330-PS1-3RZIF
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer

Polska-Oficyna, Kraków 2004

2. Podręcznik użytkownika SYMFONIA

3. Siemieniuk Ł., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk N., Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania,

Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Herranz Javier, Nin Jordi, Privacy and Anonymity in Information Management Systems : New Techniques for New Practical

Problems,London : Springer 2010, eBook

2. Siemieniuk Ł., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk N., Funkcjonalność informatycznych systemów finansowo-księgowych w praktyce

polskich przedsiębiorstw, Optimum. Economic Studies, 2018, Nr 4(94)

3. Siemieniuk Ł., Gardocki A., Siemieniuk N., Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych w finansach i rachunkowości ,

Przedsiębiorstwo & Finanse Nr 4(23) (2018)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KP6_WG7 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu typowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanseP6S_WG (aktywność na zajęciach oraz kolokwium w formie testu)

UMIEJĘTNOŚCI

KP6_UW2 Absolwent potrafi właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse i dokonywać analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych P6S_UW (aktywność na zajęciach oraz kolokwium w formie testu)

KP6_UO2 Absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse P6S_UO (dyskusja w grupach dotycząca wybranych zagadnień)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KP6_KO2Absolwent jest gotów prezentowania postawy kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej P6S_KO (aktywność na zajęciach oraz kolokwium w formie testu)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji to: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium w formie testu

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku

Nieobecności:

-dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne), nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być

zaliczone na konsultacjach

- więcej niż 51% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień systemów finansowo-księgowych

2. Zakładanie nowej firmy w systemie SYMFONIA

3. Wprowadzanie i edycja podstawowych kartotek i słowników systemu SYMFONIA

4. Charakterystyka programów finansowo-księgowych

5. Podstawowe funkcje systemu finansowo księgowego SYMFONIA

6. Przygotowanie i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie SYMFONIA

7. Podłączanie kont do układu bilansu oraz układu rachunku zysków i strat

8. Rejestracja zdarzeń dotyczących dokumentów magazynowych w systemie SYMFONIA

9. Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych związanych z handlem w systemie SYMFONIA

10. Rejestrowanie operacji kasowych i bankowych w systemie SYMFONIA

11. Ewidencja operacji handlowych w rejestrach VAT w systemie SYMFONIA

12. Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 132
Łukasz Siemieniuk 27/26 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 132
Łukasz Siemieniuk 24/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)