Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu 310-CS2-2EMG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gawrońska M. – Podstawy wymowy i impostacji głosu, AWF, Wrocław 1997 2. Łastik A. – Poznaj swój głos, Warszawa 2002

3. Śliwińska-Kowalska M. – Głos – narzędziem pracy. Podręcznik dla nauczycieli, Łódź 1999

4. Tarasiewicz B. – Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do emisji głosu, Universitas, Kraków 2003

5. Zielińska H. – Kształcenie głosu, Polihymnia Lublin 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Jackiewicz U. – Wybrane zagadnienia z emisji głosu – praca z dziećmi, Wyd. Poligrafia – Iwanowski Płock 2003

2. Łukaszewski I. – Zbiorowa emisja głosu, COMUK 1997

3. Toczyska B. – Elementarne ćwiczenia dykcji, Centrum Edukacji Teatralnej, Gdańsk 1994

4. Toczyska B. – Łamańce z dedykacją, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2003 5. Kram Jerzy – Zarys kultury żywego słowa – 1995

6. Mikuta Marian – Kultura żywego słowa

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

KA7_WG11 Posiada merytoryczną i metodyczną wiedzę o kształtowaniu emisji głosu ucznia.

KA7_WK2 Posiada wiedzę z zakresu kultury języka

KA7_WK3 Zna zasady efektywnego posługiwania się narządem głosu

KA7_UK2 Potrafi komunikować się w sposób spełniający wymagania norm językowych

KA7_UU3 Potrafi efektywnie korzystać z głosu

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy pisemnej, obecności i aktywności na zajęciach oraz kolokwium. Może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Pozostałe muszą być usprawiedliwione lub odrobione z inną grupą. 51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu

Zakres tematów:

Ćw. 1 – Rola i znaczenie prawidłowej emisji głosu 2 godz.

Ćw. 2 - Budowa i działanie układu oddechowego 2 godz.

Ćw. 3 - Typy oddychania oraz ćwiczenie oddechu całościowego 2 godz.

Ćw. 4 - Budowa i rola krtani 2 godz.

Ćw. 5 - Czynności narządu głosowego – fonacja 2 godz.

Ćw. 6 - Narządy artykulacyjne – ćwiczenie warg i języka 2 godz.

Ćw. 7 - Artykulacja a dykcja 2 godz.

Ćw. 8 - Rezonans i rezonatory – opanowanie umiejętności prawidłowego ich wykorzystania 2 godz.

Ćw. 9 - Ćwiczenia w wykorzystywaniu wszystkich elementów prawidłowej emisji głosu 2 godz.

Ćw. 10 - Opanowanie zasad poprawnej wymowy polskiej 2 godz.

Ćw. 11 - Interpretacja tekstu literackiego 2 godz.

Ćw. 12 - Choroby zawodowe i higiena głosu 2 godz.

Ćw. 13 - Sztuka wystąpień publicznych oraz główne zasady retoryki i prezentacji 4 godz.

Ćw. 14 - Zaliczenie ustne i pisemne 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium, warsztaty grupowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:30 - 17:45, sala 2001
Dorota Pękacka 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)