Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja środowiskowa 320-BS1-1EDU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Godlewska –Lipowa W.A., Ostrowski J., Y. 2007 – Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii. Wyd. UW-M, Olsztyn

2. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008 – Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

3. Wolański L. 2006 – Ekologia człowieka. Tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

4. Domka L. 2001 – Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa

5. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska Warszawa 2001

6. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

Literatura uzupełniająca

7. Karaczun Z., M., Obidosko G., Indeka L. 2016- Ochrona środowiska - współczesne problemy. Wyd. SGGW Warszawa

8. Berdo J. 2006 – Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą. Wydawnictwo Earth Conservation, Sopot (dostępna w Internecie pod adresem www.ziemia.org

9. Siemiński M. 2007 - Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf

The Economic Cost of Climate Change in Europe:

Synthesis Report on State of Knowledge and Key Research Gaps

https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2018/2811-coacch-review-synthesis-updated-june-2018.pdf

Efekty uczenia się:

- Student zna i rozumie zasadnicze środowisko życia człowieka jako dynamiczny układ stosunków przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych warunkujących zaspokajanie potrzeb oraz zdrowie człowieka KA6_WG5

-Student wyjaśnia interdyscyplinarny charakter edukacji środowiskowej i interpretuje cele edukacji formalnej i nieformalnej zawarte w rekomendacjach międzynarodowych i Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej - KA6_WK10, KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładzie.

2. Aktywny udziału studentów w rozmowie, dyskusji podczas wykładu (KA6_WG5, KA6_WK10, KA6_KK1)

3. Zaliczenie na ocenę pozytywną wykładu na podstawie pozytywnych aktywności w pkt. 1-2.

Zakres tematów:

1. Edukacja środowiskowa, edukacja ekologiczna, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, edukacja globalna - podstawowe pojęcia. Interdyscyplinarny charakter edukacji środowiskowej.

2. Cele edukacji środowiskowej formalnej, nieformalnej, incydentalnej. Interpretacja celów edukacji nieformalnej w świetle rekomendacji krajowych i międzynarodowych (Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030). Organizacja edukacji środowiskowej w Polsce

3. Człowiek – środowisko. Organizm jako układ biologiczny. Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe człowieka.

4. Stosunek człowiek – przyroda w różnych okresach historycznych. Jakość środowiska a jakość życia człowieka. Współczesne zagrożenia w środowisku życia człowieka

5. Postrzeganie zdrowia w XXI w.- koncepcja pól zdrowia Lalonda i Mandala zdrowia. Pułapki zdrowego stylu życia.

6. Dylematy etyki środowiskowej. Konsumpcjonizm i zrównoważona konsumpcja. Koło życia i pracy.

7. Świadomość i inteligencja ekologiczna a myślenie o przyszłości. Konsumpcyjny i alternatywne style życia dla trwałego i zrównoważonego rozwoju. Motywacja do prośrodowiskowej aktywności.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład urozmaicony prezentacją multimedialną i elementami rozmowy ze studentami, na temat zaprezentowany na wykładzie.

Konsultacje

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym na platformie Teams i w miarę możliwości stacjonarnie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala 2041
Alina Stankiewicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.