Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja środowiskowa 320-BS1-1EDU
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Potyrała K. (red.) 2011 - Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

2. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008 – Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

3. Domka L. 2001 – Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa

4. Karaczun Z.,M., Obidosko G., Indeka L.- Ochrona środowiska - współczesne problemy. Wyd. SGGW Warszawa 2016

5. Goldstein J. - Energia dla klimatu, jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu. Wyd. PWN, Warszawa 2020

6. Berdo J. 2006 – Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą. Wydawnictwo Earth Conservation, Sopot (dostępna w Internecie pod adresem www.ziemia.org

7. Siemiński M. 2007 - Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

8. Witryny internetowe organizacji i instytucji związanych z edukacją ekologiczną

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie zasadnicze procesy kształtujące i opisujące środowisko życia człowieka jako dynamiczny układ stosunków przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych warunkujących zaspokajanie potrzeb oraz zdrowie człowieka KA6_WG5

2. Student wyjaśnia interdyscyplinarny charakter edukacji środowiskowej i interpretuje cele edukacji formalnej i nieformalnej zawarte w rekomendacjach międzynarodowych i Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej KA6_WK10

Umiejętności:

3. Student potrafi analizować działania organizacji ekologicznych, instytucji, mediów, służące podnoszeniu świadomości środowiskowej dorosłych oraz w wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju KA6_WG5

4. Student potrafi wykorzystać techniki multimedialne w celu zaprezentowania referatu na wybrany temat KA6_UW6,

5. Student potrafi stosować terminologię fachową w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej KA6_UK8

Kompetencje społeczne:

6. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł w czasie przygotowywania wystąpienia KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

1. Kontrola i ocena wygłoszenia przez studenta referatu ilustrowanego prezentacją multimedialną (KA6_UW6, KA6_KK1,)

2. Kontrola i ocena poprawności opracowanego przez studenta streszczenia referatu (KA6_UW6, KA6_WG5)

3. Bieżąca ocena udziału studentów w rozmowie, dyskusji (KA6_UK8)

4. Kontrola obecności studenta na zajęciach (dopuszcza się jedna nieobecność).

5. Udział w konsultacjach KA6_KK1

6. Zaliczenie na ocenę pozytywną konwersatorium na podstawie pozytywnych wyników wszystkich aktywności w pkt. 1-4.

Zakres tematów:

1. Potrzeby człowieka (naturalne i sztuczne) i środowiskowe uwarunkowania ich zaspokajania.

2. Produkcja mięsa a ryzyko epidemii i ocieplanie klimatu (warunki życia zwierząt, produkcja mięsa a zagrożenie epidemiologiczne).

3. Konsumpcjonizm jako czynnik stymulujący wytwarzanie odpadów. Odpady z gospodarstw domowych, odpady przemysłowe i niebezpieczne. Śmieci w kosmosie. Sposoby utylizacji odpadów. Życie bez śmieci.

4. Zachowania konsumenckie. Edukacja konsumencka i jej znaczenie w zmianie nawyków w korzystaniu z zasobów środowiska oraz zachowaniu zdrowia.

5. Inteligentne miasta (Smart-cities) - jako wdrożenie idei zrównoważonego rozwoju w miastach. Transport miejski i jako pierwszy etap ekologizowania miast. Problem smogu.

6. Proekologiczne działania w ramach organizacji pozarządowych (młodzieżowy strajk klimatyczny), programów rządowych (np. Program Czyste Powietrze). Edukacja ekologiczna nieformalna.

7. Style życia – w poszukiwaniu nowych wzorców i wartości podwyższających jakość życia człowieka. Alternatywne do konsumpcyjnego style życia-minimalizm, życie bez śmieci, slow life, świadomy konsumeryzm. Jak zmniejszyć ślad węglowy, wodny i środowiskowy?

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: rozmowa, referat studenta ilustrowany prezentacją multimedialną, praca z materiałem źródłowym, konsultacje

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w sali na Wydziale Biologii w szczególnych przypadkach w czasie rzeczywistym na platformie Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala 2041
Alina Stankiewicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.