Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin cz.1 320-BS1-1RSR1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Lee R. E. 2008. Phycology. Cambridge University Press, New York.

3. Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

4. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z.. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

5. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

6. Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

7. Mickiewicz J., Sobotka D. 1973. Zarys briologii. PWN, Warszawa.

8. Strasburger E. 1972. Botanika. PWRiL, Warszawa.

9. Rejment-Grochowska I. 1977. Cykle rozwojowe roślin. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie:

- cechy charakterystycznych poszczególnych grup roślin, zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1);

- rolę i budowę tkanek i organów roślinnych (KA6_WG2);

- prawidłowości ewolucji w świecie roślin (KA6_WG4);

- aktualne problemy badań biologicznych, ze szczególnym naciskiem na znaczenie badań molekularnych w ustalaniu pokrewieństwa grup roślin (KA6_WG6).

2. Student wykazuje aktywność w czasie wykładów, wymagając od prowadzącego dodatkowych wyjaśnień na dany temat (KA6_KO2).

Sposoby weryfikacji:

KA6_WG1, WG2, WG4, WG6, KO2: egzamin pisemny (test zamknięty, pytania otwarte)

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywna ocena z laboratorium jako warunek dopuszczenia do egzaminu.

Egzamin pisemny podsumowujący przedmiot (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień). Egzamin zdany na ocenę pozytywną.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zakres tematów:

1. Systemy klasyfikacji roślin. Systemy sztuczne, naturalne i filogenetyczne. Taksonomia molekularna.

2. Gatunek, osobnik, okaz, takson. Jednostki taksonomiczne. Zasady współczesnej nomenklatury botanicznej.

3. Bioróżnorodność organizmów jednokomórkowych (prokariotycznych i eukariotycznych) i wielokomórkowych.

4. Główne hipotezy i teorie pochodzenia roślin plechowych i osiowych.

5. Zróżnicowanie morfologiczne roślin zarodnikowych, specyfika i różnorodność ich form rozmnażania, cykle rozwojowe, przemiana pokoleń.

6. Glony – polifiletyczny charakter grupy.

7. Charakterystyka grup rodowych: SAR, Archaeplastida, Excavata oraz gromad: Cyanophyta, Heterocontophyta, Bacillariophyta, Dinoflagellata, Glaucophyta, Euglenophyta, Chlorophyta, Rhodophyta, Streptophyta.

8. Grupy ekologiczne glonów.

9. Pochodzenie i główne kierunki rozwojowe roślin lądowych. Teorie pochodzenia tkankowców.

10. Przegląd systematyczny gromad: glewiki Anthocerotophyta, wątrobowce Hepaticophyta, mchy Bryophyta.

11. Paprotniki - parafiletyczna grupa roślin. Zróżnicowanie morfologiczne paprotników. Zróżnicowanie cyklu rozwojowego paprotników.

12. Przegląd systematyczny paprotników: widłakowe Lycopodiophyta, skrzypowe Equisetopsida, paprociowe Pteridopsida, psylotowe Psilotophyta

13. Przegląd paprotników kopalnych.

14. Zagrożenia i ochrona roślin zarodnikowych w Polsce.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z prezentacją multimedialną

2. Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Drzymulska, Emilia Brzosko, Mirosława Kupryjanowicz 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)