Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin cz. 2 320-BS1-1RSR2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2010. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Wielka Encyklopedia Przyrody. Rośliny kwiatowe. Muza SA, Warszawa, 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. The Angiosperm Phylogeny Group. 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society 181: 1–20. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/boj.12385

2. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

3. Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

4. Rejment-Grochowska I. 1977. Cykle rozwojowe roślin. PWN, Warszawa.

5. Strasburger E. 1972. Botanika. PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie:

- jedność i różnorodność roślin nasiennych, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych klas gromady Pinophyta (Cycadopsida, Gingkopsida, Pinopsida, Gnetopsida, Taksopsida) oraz gromady Magnoliophyta (KA6_WG1) - opisuje zróżnicowanie taksonomiczne w obrębie tych klas (charakteryzuje najważniejsze rzędy i rodziny) oraz problemy związane z zagrożeniami tych grup organizmów i ich ochroną;

- podstawy genetycznej/molekularnej systematyki roślin okrytonasiennych (system APD) oraz główne konsekwencje jej wprowadzenia (KA6_WG1);

- rolę i budowę morfologiczną organów roślin nasiennych, takich jak korzenie, łodygi, liście, kwiaty, nasiona, owoce (KA6_WG2) - opisuje: (1) różnice w budowie morfologicznej tych organów pomiędzy nago- i okrytonasiennymi, (2) modyfikacje budowy morfologicznej korzeni, łodyg i liści okrytonasiennych wynikające ze specjalnych (dodatkowych) funkcji pełnionych przez te organy oraz z uwarunkowań siedliskowych, (3) cykl rozwojowy nago- i okrytonasiennych (ze wskazaniem różnic pomiędzy nago- i okrytonasiennymi);

- prawidłowości ewolucji roślin nasiennych (KA6_WG4) - charakteryzuje hipotezy dotyczące powstania kwiatu, opisuje ewolucyjne zmiany budowy owocolistków u sagowców (Cycadopsida), podaje przykłady "żywych skamieniałości";

- aktualne problemy badań botanicznych (np. zastosowanie badań molekularnych w systematyce roślin nasiennych) i powiązania wiedzy botanicznej z innymi dyscyplinami nauki (KA6_WG6).

2. Student potrafi:

- stosować podstawową terminologię botaniczną w języku ojczystym (KA6_UK8).

3. Student jest gotów:

- wykazywać kreatywną postawę w rozwiązywaniu problemów w pracy (KA6_KO2).

Sposoby weryfikacji:

1. Egzamin pisemny podsumowujący przedmiot (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena z zaliczenia laboratorium.

3. Pozytywna ocena z pisemnego egzaminu (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami przyjętymi przez Radę Naukową Wydziału Biologii UwB w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zakres tematów:

1. Nagonasienne (Pinophyta)

- budowa kwiatu, teorie powstania kwiatu, kwiatostany, budowa gametofitu, przemiana pokoleń, zapylenie, zapłodnienie, powstawanie i budowa nasion,

- przegląd systematyczny, charakterystyka grup mających współczesnych przedstawicieli (Cycadopsida, Gingkopsida, Pinopsida, Gnetopsida, Taxopsida).

2. Okrytonasienne (Magnoliophyta)

- budowa kwiatu, ekologia kwitnienia, budowa gametofitu, przemiana pokoleń, zapylenie, podwójne zapłodnienie, udział słupka w tworzeniu owoców, budowa i rodzaje owoców,

- zróżnicowanie morfologiczne liści, pędów i korzeni,

- przystosowanie roślin do określonych warunków środowiska – ekologiczne grupy roślin wyróżnione na podstawie ich cech przystosowawczych, wybrane czynniki środowiskowe kształtujące określony typ morfologiczny roślin,

- przegląd systematyczny bazujący na systemie APG – znaczenie badań molekularnych dla systematyki roślin okrytonasiennych, konsekwencje wprowadzenia systemu APG,

- zagrożenia i ochrona.

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 11:30, sala 2060
Mirosława Kupryjanowicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)