Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata zwierząt cz.2 320-BS1-1RSZ2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

2. Błaszak C. (red.) 2020. Zoologia. Ssaki. PWN

3. Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia Strunowce i przedstrunowce. PWN. Warszawa.

4. Jura C. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN, Warszawa.

5. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa.

6. Zamachowski W., Zyśk A. 1997. Strunowce – Chordata: podręcznik zoologii dla studentów. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

1. Clack J.A. 2006. Z wody na ląd. Świat Nauki 01/2006.

2. Martini F.H. 1998. Tajemnice śluzowatych stworów. Świat Nauki 12/1998.

3. Miyashita T. et al. 2019. Hagfish from the Cretaceous Tethys Sea and a reconciliation of the morphological–molecular conflict in early vertebrate phylogeny. PNAS, 116(6):2146–2151 doi/10.1073/pnas.1814794116 (https://www.pnas.org/content/116/6/2146)

4. Moraczewski J. (red.). 1984. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców. PWN. Warszawa.

5. Padian K, Chiappe L.M. 1998. Skąd się wzięły ptaki. Świat Nauki 04/1998.

6. Prum R.O., Brush A.H. 2003. Co było pierwsze: pióro czy ptak? Świat Nauki. 05/2003.

7. Simmons N. 2009. Jak uskrzydlały się ssaki. Świat Nauki 01/2009.

8. Szarski H. (red.) 1982. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN. Warszawa.

9. Wong K. Ssaki – zdobywcy oceanów. 2002. Świat Nauki 07/2002.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność strunowców, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych gromad (KA6_WG1)

2. Student charakteryzuje budowę zewnętrzną i wewnętrzną przedstawicieli poszczególnych gromad strunowców (KA6_WG2)

3. Student zna aktualne doniesienia filogenetyki molekularnej dotyczące systematyki kręgowców (KA6_WG6)

4. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w badaniach anatomicznych kręgowców (KA6_WG7)

5. Student zna i rozumie podstawowe zasady prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej i stosuje podczas przygotowania prezentacji (KA6_WK9)

6. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne strunowców i ich przedstawicieli, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4)

7. Student potrafi wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji opinii i teorii naukowych z zakresu zoologii kręgowców (KA6_UW6)

8. Student potrafi stosować terminologię fachową w języku ojczystym w celu opisu zagadnień dotyczących z zakresu bioróżnorodności kręgowców (KA6_UK8)

9. Student potrafi pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO9)

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

KA6_WG1, _WG2, _WG6, _UK8 - wejściówki, sprawdziany pisemne

KA6_WG7, _UW4, _UK8, _UO9 - sprawozdania

KA6_WK9, _UW6, _UK8, _UO9 - prezentacje multimedialne, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednego zajęcia z koniecznością odpracowania).

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć (wejściówki, sprawozdania i prezentacje multimedialne).

3. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena trzech sprawdzianów - test zamknięty i pytania otwarte).

Zakres tematów:

1. Organizacja ćwiczeń, wymagania, zasady bezpieczeństwa.

2. Typ - Przedstrunowce: Charakterystyka ogólna. Pokrycie ciała. Anatomia. Procesy życiowe. Rozmnażanie i rozwój. Typ - Strunowce: Zasadnicze cechy strunowców. Podtyp - Osłonice: Budowa zewnętrzna. Pokrycie ciała. Anatomia. Procesy życiowe. Przegląd gromad osłonic.

3. Podtyp - Kręgowce: Charakterystyka ogólna, budowa skóry. Anatomia. Procesy życiowe. Nadgromada – Bezżuchwowce; Gromady - Minogi i Śluzice: Procesy życiowe. Anatomia.

4. Nadgromada – Żuchwowce; Klasa - Ryby: Charakterystyka ogólna. Morfologia. Anatomia (okoń, płoć, karaś): 1) topografia ciała, 2) łuski ryb, 3) narządy wewnętrzne, 4) przewód pokarmowy i jego gruczoły, 5) serce i aparat skrzelowy, 6) pęcherz pływny, 7) oko. Budowa anatomiczna ryb chrzęstnoszkieletowych na przykładzie rekinka psiego (film z sekcji). Anatomia 3D ryby kostnoszkieletowej na przykładzie okonia.

5. Nadgromada – Żuchwowce; Klasa - Ryby: Modyfikacje budowy morfologicznej i przystosowania ryb do życia w wodzie. Wędrówki ryb. Rozród ryb. Przegląd oraz charakterystyka podgromad ryb. Gospodarka osmotyczna ryb.

6. Gromada - Płazy: Charakterystyka ogólna. Wyjście kręgowców na ląd w świetle najnowszych badań. Przegląd gromad płazów. Budowa zewnętrzna. Przystosowania płazów do wodno-lądowego trybu życia.

7. Gromada - Płazy: Procesy życiowe. Anatomia. Rozród i metamorfoza. Anatomia żaby trawnej (film z sekcji oraz anatomia 3D).

8. Gromada - Gady: Charakterystyka ogólna. Budowa zewnętrzna. Procesy życiowe. Rozród gadów. Topografia ciała jaszczurki.

9. Gromada - Gady: Przegląd gromady gadów. Radiacja adaptacyjna gadów mezozoicznych i teorie wyginięcia dinozaurów. Adaptacje węży. Rozpoznawanie wybranych gatunków gadów Polski. Budowa i funkcjonowanie serca krokodyla.

10. Gromada - Ptaki: Charakterystyka ogólna. Budowa zewnętrzna. Topografia ciała. Procesy życiowe. Anatomia ptaka na przykładzie gołębia (film z sekcji oraz anatomia 3D)

11. Gromada - Ptaki: Ewolucja lotu u ptaków. Przystosowania ptaków do lotu, pływania i nurkowania. Gniazdowniki oraz zagniazdowniki. Przegląd gromady ptaków. Rozpoznawanie ptaków Polski.

12. Gromada - Ssaki: Charakterystyka ogólna. Budowa zewnętrzna. Topografia ciała. Anatomia ssaka na przykładzie szczura (film z sekcji oraz anatomia 3D). Procesy życiowe.

13. Gromada - Ssaki: Radiacja adaptacyjna ssaków. Przegląd ssaków świata z uwzględnieniem przystosowań do różnych warunków życia. Charakterystyka rzędów ssaków żyjących w Polsce. Rozpoznawanie ssaków Polski.

Metody dydaktyczne:

1. Metody laboratoryjne: analiza preparatów makro i mikroskopowych, sekcja wybranych gatunków ryb, analiza budowy anatomicznej i morfologicznej przedstawicieli różnych gromad kręgowców na podstawie filmów dydaktycznych oraz anatomii 3D.

2. Pokaz

3. Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:45 - 13:00, sala 3040
Maciej Matosiuk, Adam Hermaniuk, Łukasz Ołdakowski 9/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:15 - 10:30, sala 3040
Łukasz Ołdakowski, Adam Hermaniuk, Maciej Matosiuk 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)