Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia w ochronie środowiska 320-BS1-3BOS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Klimiuk E. , Łebkowska M. Biotechnologia w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. Miksch K. (red.) Biotechnologia ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna t. II – Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. PWN, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Błaszczyk M. K. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN, Warszawa 2009

2. Bobrowski M. M. Podstawy biologii sanitarnej. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2002

3. Błaszczyk M. K. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa 2014

4. Walker C. H., Hopkin S. P., Sibly R.M., Peakall D. B. Podstawy ekotoksykologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002

5. Singleton P. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz procesy wykorzystywane w biotechnologii (KA6_WG3)

- zasadnicze procesy kształtujące naturalne biocenozy ekosystemów wodnych i glebowych, aktywność enzymatyczną mikroorganizmów glebowych i wodnych i ich potencjał w biotechnologii (KA6_WG5)

- podstawowe metody biotechnologiczne wykorzystywane w ochronie środowiska (oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego, utylizacja odpadów organicznych, kompostowanie, bioskrubery, bioremediacja) (KA6_WG5)

- czynniki wpływające na przebieg procesów biotechnologicznych (biosorpcja kationów metali, bioremediacja produktów naftowych) (KA6_WG5)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystać wiedzę dotyczącą podstawowych reakcji enzymatycznych mikroorganizmów zasiedlających ekosystemy wodne i glebę (KA6_UW3)

- samodzielnie odnajdywać źródła wiedzy na temat bioremediacji, znaczenia procesów nitryfikacji i denitryfikacji w biotechnologii oraz wykorzystania osadu czynnego w ochronie środowiska (KA6_UU12)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- wykazywania kreatywnej postawy w rozwiązywaniu problemów związanych ze skażeniem środowiska substancjami ropopochodnymi, metalami ciężkimi, itp. oraz planowania i proponowania metod remediacji tych zanieczyszczeń z wody i gleby (KA6_KO3)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas wykonywania analiz (sprawozdania pisemne, wejściówki) (KA6_UW3, KA6_UU12)

2. 2 kolokwia pisemne (KA6_WG3, KA6_WG5, KA6_WK8)

3. Prezentacja multimedialna (KA6_UU12, KA6_WG5)

Metody i kryteria oceniania:

1. 2 kolokwia pisemne.

2. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas analizy uzyskanych w trakcie zajęć wyników (sprawozdania z zajęć, wejściówki).

3. Ocena z prezentacji multimedialnej.

4. Obecność na zajęciach laboratoryjnych (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednego laboratorium z obowiązkiem odpracowania w formie referatu).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne. Regulamin pracowni, BHP. Metody analityczne wykorzystywane w biotechnologii i ochronie środowiska.

2. Znaczenie mikroorganizmów glebowych w procesach bioremediacji zanieczyszczeń. Aktywność enzymatyczna mikroflory gleby. Założenie hodowli tlenowych drobnoustrojów celulolitycznych na pożywce stałej.

3. Biotechnologiczne metody remediacji gleb. Biodegradacja związków organicznych w glebie. Badanie zdolności buforowej i zawartości węgla organicznego w glebie metodą Tiurina.

4. Bioremediacja gleby z produktów naftowych. Biodegradacja olejów mineralnych przez drobnoustroje glebowe. Obserwacje mikroskopowe.

5. Nitryfikacja i denitryfikacja w biotechnologii. Oznaczanie różnych form azotu w wybranych nawozach mineralnych i organicznych metodami spektrofotometrycznymi.

6. Procesy biotechnologiczne w oczyszczaniu ścieków. Makroskopowa i mikroskopowa analiza osadu czynnego. Badanie aktywności enzymatycznej osadu czynnego.

7. Zastosowanie biosorbentów w procesie oczyszczania ścieków. Adsorpcja barwników ze ścieków przemysłu tekstylnego.

8. Bioremediacja – adsorpcja kationów metali przez grzyby kapeluszowe.

9. Biotechnologia w energetyce – produkcja biogazu.

10. Charakterystyka zastosowania filtrów biologicznych do usuwania odorów.

11. Preparaty mikrobiologiczne jako bionawozy i biopestycydy.

12. Podstawowe procesy biorecyklingu: fermentacja i kompostowanie.

13. Zastosowanie biomarkerów i biowskaźników w ochronie środowiska.

Metody dydaktyczne:

metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar, praca z literaturą, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala 1122
Katarzyna Puczko 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.