Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szczątki roślinne w badaniach kryminalistycznych 320-BS1-3SRK
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bąk M., Witkowski A., Żelazna-Wieczorek J., Wojtal A.Z., Szczepocka E., Szulc K., Szulc B. 2012. Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Biblioteka Monitoringu środowiska, Warszawa.

2. Dyakowska J. 1959. Podręcznik palynologii, Warszawa.

3. Dybova-Jachowicz., Sadowska A. (red.) 2003. Palinologia. Wydawnictwo Instytutu Botaniki PAN, Kraków.

4. Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa.

5. Hürlimann J., Feer P., Elber F., Niederberger K., Dirnhofer R., Wyler D. 2000. Diatoms and drowning. International Journal of Legal Medicine 114: 6-14.

6. Gunn A. 2014. Essential forensic biology. Willey-Blackwall, Chichester.

7. Kawecka B., Eloranta P. 1994. Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. PWN, Warszawa.

8. Lisiecka M. 2019. Pyłki i zarodniki – niedoceniane narzędzia

kryminalistyczne? Możliwości palinologii kryminalistycznej. Zeszyty Prawnicze

19(4): 125-151. file:///C:/Users/M.%20Kupryjanowicz/Downloads/5481-Tekst%20artyku%C5%82u-8789-1-10-20200204.pdf

9. Mildenhall D.C., Wiltshire P.E.J., Bryant V.N. 2006. Palinologia kryminalistyczna – dlaczego ją stosować i jak? Forensic Science International 16: 163–172. http://docplayer.pl/21199784-Palinologia-kryminalistyczna-dlaczego-j1-stosowaae-i-jak.html

10. Miller Coyle H. (red.) 2005. Forensic botany: pronciples and applications to criminal casework. CRC Press, Boca Raton.

11. Miller Coyle H., Lee C-L., Lin W-Y., Lee H. C., Palmbach T. M. 2005. Forensic botany: using plant evidence to aid forensic death investigation. Croatian Medical Journal 46(4): 606-612. http://www.esalq.usp.br/lepse/imgs/conteudo_thumb/Forensic-Botany--Using-Plant-Evidence-to-Aid-in-Forensic-Death-Investigation.pdf

12. Moore P.D., Webb J.A., Collinson M.E., 1991. Pollen analysis. Second Edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford.

13. Weryszko-Chmielewska E. (red.) 2014. Ziarna pyłku i zarodniki grzybów w powietrzu różnych regionów Polski. Polskie Towarzystwo Botaniczne

Wydawnictwo Norbertinum, Lublin–Warszawa. https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2015/05/ziarna-pylku-i-zarodniki-grzybow-w-powietrzu-roznych-regionow-polski.pdf

14. Zachuta A. 2004. Palinologia kryminalistyczna. Prokuratura i Prawo 1: 120–145. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fpk.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2F38ea2e82864d83ae21d484ac3f7f501f.doc&wdOrigin=BROWSELINK

15. Zachuta A. 2012. Wybrane zagadnienia z kryminalistyki: ślady roślinnych

pyłków i zarodników. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje 12: 28-50 https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2012-t-n12/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2012-t-n12-s28-50/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2012-t-n12-s28-50.pdf

16. Zachuta A. 2015. From the bare footprint to pollen and spores trace: selected issues of forensics. Security Dimensions. International & National Studies 2(14): 77-97. https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Security_Dimensions_International_National_Studies/Security_Dimensions_International_National_Studies-r2015-t-n2_(14)/Security_Dimensions_International_National_Studies-r2015-t-n2_(14)-s77-97/Security_Dimensions_International_National_Studies-r2015-t-n2_(14)-s77-97.pdf

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie znaczenie i wagę różnorodnych szczątków roślinnych jako ewentualnego materiału dowodowego w kryminalistyce (KA6_WG7)

2. Student potrafi pobrać materiał roślinny różnego rodzaju i wykonać z niego preparaty do obserwacji mikro- i makroskopowych (KA6_UW1)

3. Student potrafi przeprowadzić obserwacje ziaren pyłku, tkanek roślinnych, owoców i nasion, okrzemek oraz zinterpretować ich wyniki (KA6_UW1)

4. Student identyfikuje ziarna pyłku i zarodniki charakterystyczne dla różnych kontynentów i regionów geograficznych oraz węgle drzewne, drewno i tkanki roślinne (KA6_UW4)

5. Student identyfikuje okrzemki i porównuje ich skład z ciała ofiary i/lub przestępcy ze zbiorowiskiem glonów w środowisku wodnym.

6. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową dotyczącą zagadnień związanych z wykorzystaniem roślin jako dowodów w kryminalistyce (KA6_UK9)

7. Student potrafi odszukać potrzebne informacje w źródłach wiedzy, w szczególności w artykułach naukowych o tematyce kryminalistycznej, wykorzystujących wiedzę botaniczną (KA6_UU12)

8. Student wypełnia zadania w trakcie zajęć w sposób odpowiedzialny (KA6_KR6)

Sposoby weryfikacji:

- KA6_WG7, UW1, UW4, UK9, UU12, KR6 - kolokwium pisemne i praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów w trakcie zajęć.

2. Bieżąca ocena prawidłowości wykonywanych preparatów.

3. Pozytywne oceny z kolokwiów pisemnych i praktycznych.

4. Kontrola obecności studenta na zajęciach laboratoryjnych.

5. Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium na podstawie pozytywnych wyników wszystkich aktywności wymienionych w pkt. 1-4.

6. Spełnienie ww wymieniowych warunków kwalifikuje studenta do dopuszczenia do zaliczenia końcowego.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Zasady poboru próbek wody do analiz okrzemkowych w potencjalnym miejscu zdarzenia.

2. Zasady analiz laboratoryjnych w przygotowania trwałych preparatów mikroskopowych.

3. Analiza jakościowa i ilościowa okrzemek. Praca z kluczami do oznaczania okrzemek.

5. Szczątki karpologiczne: rodzaje, możliwości identyfikacji, sposoby rozprzestrzeniania.

6. Organy roślinne (korzenie, łodygi, liście) - cechy budowy, możliwości identyfikacji.

7. Tkanki roślinne – rodzaje, cechy budowy.

8. Drewno: maceracja i identyfikacja.

9. Węgle drzewne.

11. Cechy przydatne do identyfikacji ziaren pyłku. Morfologia ziaren pyłku roślin charakterystycznych dla różnych typów roślinności i różnych regionów geograficznych.

12. Metodyka badań palinologicznych wykorzystywana w ekspertyzach z zakresu palinologii sądowej.

- zabezpieczenie materiału pyłkowego,

- przygotowanie chemiczne pobranego materiału,

- analiza mikroskopowa materiału pyłkowego pochodzącego z ubrań, włosów, gleby, miodów i innych produktów pszczelich,

13. Interpretacja wyników analizy pyłkowej - odpowiedź na pytanie gdzie i w jakim czasie, doszło do zdarzenia będącego przedmiotem procesu śledczego, ustalenie powiązań między miejscem odnalezienia zwłok, a miejscem w którym doszło do zabójstwa, przeanalizowanie powiązań między podejrzanymi osobami, znalezionymi przedmiotami, odzieżą oraz konkretnymi miejscami, ustalenie lokalizacji z jakiej pochodzą środki odurzające, produkty żywnościowe itp.

Metody dydaktyczne:

1. Pokaz.

2. Metoda laboratoryjna (samodzielna praca studenta przy pobieraniu próbek z różnorodnych podłoży, wykonywanie preparatów mikroskopowych z materiału roślinnego).

3. Obserwacja i pomiar (analizy z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i stereoskopowego wg instrukcji).

4. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Drzymulska, Magdalena Grabowska, Magdalena Fiłoc 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.