Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności 310-JBS1-2PDWI-1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 999
Efekty uczenia się:

1. Charakteryzuje substancje i czynniki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zna metody i środki ograniczania i przeciwdziałania zanieczyszczeniom żywności (KP6_WG7, KP6_WG10).

2. Opisuje możliwe skutki zdrowotne spożywania zanieczyszczonej żywności (KP6_UW1)

3. Jest gotów do krytycznego oceniania informacji rozpowszechnianych w mediach z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (KP6_KK1)

4. Jest gotów do interesowania się podstawowymi procesami chemicznymi zachodzącymi podczas wytwarzania żywności (KP6_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład – zaliczenie pisemne na ocenę.

Kryteria oceny zgodne z zasadami zapisanymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności, akty prawne, zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP); system HACCP; organizacje i systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

2. Toksykologia żywności: podstawowe pojęcia (ADI, NOAEL, MRI). Zanieczyszczenia chemiczne, pozostałości środków ochrony roślin – źródła, produkty spożywcze ulegające zanieczyszczeniu, dopuszczalne stężenia, skutki zdrowotne.

3. Mutagenne i rakotwórcze składniki żywności: mikotoksyny, HAA, nitrozoaminy - źródła, produkty spożywcze ulegające zanieczyszczeniu, dopuszczalne stężenia, skutki zdrowotne.

4. Reakcje brązowienia żywności: reakcje Maillarda, peroksydacja i hydroliza lipidów – korzystne i niekorzystne efekty tych reakcji, toksyczne produkty reakcji. Reakcje brązowienia enzymatycznego żywności i sposoby im zapobiegania.

5. Dodatki do żywności. Antyodżywcze składniki żywności - podział, źródła, skutki zdrowotne.

6. Zagrożenia fizyczne: rodzaje, źródła, skutki zdrowotne, zapobieganie zagrożeniom, radiologiczne skażenie żywności.

7. Biologiczne zagrożenia; mikroorganizmy, wirusy - źródła, skutki zdrowotne. Kryteria mikrobiologiczne bezpieczeństwa żywności. Ograniczenie rozwoju drobnoustrojów w żywności, napromieniowanie żywności – dawki, akty prawne.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacja multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:30 - 15:00, sala 2004
Barbara Leśniewska, Elżbieta Wołyniec 5/999 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)