Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kinoterapia 380-AS1-3BBK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Rozmysłowicz, Arteterapia jako metoda korygowania zaburzeń emocjonalnych, (w:) Metody i formy terapii sztuką, L. Kataryńczuk-Mania (red.), Zielona Góra 2005, str. 11-17

2. W. Szulc, Początki arteterapii jako dyscypliny paramedycznej w Europie, (w:) Metody i formy terapii sztuką, L. Kataryńczuk-Mania (red.), Zielona Góra 2005, str. 7-10

3. J. Gładyszewska-Cylulko, Arteterapia w pracy pedagoga, Kraków 2011, str. 7-23

4. W. Szulc, Nauczanie sztuki i arteterapia, (w:) Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna, Dz. Jankowski (red.), Poznań 1996r, str. 173-183

5. H. Depta, Film i wychowanie, Warszawa 1975, str. 29-39

6. J. Płażewski, Język filmu, Warszawa 1982, str. 16-33

7. J. Mytnik, Filmoterapia jako samodzielny rodzaj arteterapii, (w:) Arteterapia – Terapia sztuką w praktyce, nr 3/2010, E. Rybicka (red.), Warszawa 2010, str. 27-28

8. J. M. Haltof, Kinoterapia – przeżyjmy katastrofę, (w:) Kino, J. Toeplitz (red.), Warszawa 1985, nr 9, str. 24-26

9. E. Morin, Kino i wyobraźnia, tłum. K. Eberhardt, Warszawa 1975, str.116-143

10. A.Tyburska, Film w odbiorze nieletnich sprawców czynów karalnych, Szczytno 2002, str. 85-96

11. B. Skowronek, Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży, Kraków 2007, str. 186-195

12. J. Pisarek, P. Francuz, Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera, (w:) Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, P. Francuz (red.), Lublin 2007, str. 165-186

13. A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008, str. 169-176; 237-252

14. E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, T. Kłys, P. Sitarski, Kino bez tajemnic, Warszawa 2009, str. 28-40; 42-54

15. A. Helman, Wstęp (w:) Kino gatunków, A. Helman (red.), Kraków 1991

16. M. Przylipiak, Kino stylu zerowego. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańsk 1994, str. 39-54; 59-83

17. J. Płażewski, Język filmu, Warszawa 1982, str. 331-344; 415-426

18. J. Mytnik, Muzyka filmowa i kolorystyka filmu jako czynniki filmoterapii, (w:) Arteterapia – Terapia sztuką w praktyce, nr 4/2010, E. Rybicka (red.), Warszawa 2010, str. 28-31

19. A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008, str. 133-141

20. S. Popek, Barwy i psychika: percepcja, ekspresja, projekcja, Lublin 1999, str. 80-108

21. P. Bellantoni, Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Teoria koloru w filmie, Warszawa 2010

22. M. Stańko, Uczestnicy, metody i efekty arteterapii – synteza badań, (w:) Arteterapia w medycynie i edukacji, W. Karolak, B. Kaczorowska (red.), Łódź 2008, str. 185-194

23. E. Konieczna, Baśń w literaturze i filmie. Rola baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku przedszkolnym, Kraków 2005, str. 69-86

24. L. R. Brody, J. A. Hall, Płeć, emocja i ekspresja (w:) Psychologia emocji, M. Levis, J. M. Haviland-Jones (red.), Gdańsk 2005, str. 431-442

25. Skorupa, A., Brol, M., Paczyńska-Jasińska, P. (red.). (2018a). Na tropach psychologii w filmie część 1. Film w edukacji i profilaktyce. Warszawa: Difin.

26. Skorupa, A., Brol, M., Paczyńska-Jasińska, P. (red.). (2018b). Na tropach psychologii w filmie część 2. Film w terapii i rozwoju. Warszawa: Difin.

27. Mytnik, J. (2018a). Educational and Therapeutic Impact of Contemporary Characters of Animated Films on the Viewer. Konteksty Pedagogiczne 2(11), s. 151-163.

28. Mytnik, J. (2018b). Wstęp do zagadnienia wykorzystania sztuki filmowej w terapii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica 11, s. 98-114.

29. Mytnik-Daniluk, J. (2019). Film therapy – the creative use of film art in practice. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 11(4), s. 47-62.

Literatura dodatkowa:

1. J. Gładyszewska-Cylulko, Arteterapia w pracy pedagoga, Kraków 2011

2. E. J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2003, str. 13-30

3. A. Helman, J. Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2007

4. E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 2005, str. 53-96

5. J. Ostaszewski, Rozumienie opowiadania filmowego, Kraków 1999, str. 55-59; 73-78

6. U. Eco, Sztuka, Kraków 2008, str. 205-212

7. D. Bordwell, K. Thompson, Film Art – sztuka filmowa, Warszawa 2010

8. B. Nichols, Typy filmu dokumentalnego (w:) Metody dokumentalne w filmie, D. Rode, M. Pieńkowski (red.), Łódź 2013

9. Kino gatunków, A. Helman (red.), Kraków 1991

10. Kino gatunków wczoraj i dziś, K. Loska (red.), Kraków 1998

11. S. Kracauer, Teoria filmu: wyzwolenie materialnej rzeczywistości, Warszawa 1975, str. 155-177

12. G. Stachówna, Władcy wyobraźni, Kraków 2006

13. A. Helman, Rola muzyki w filmie, Warszawa 1964

14. J. Wierszyłowski, Psychologa muzyki, Warszawa 1979, str. 264-293

15. T. Natanson, Wstęp do nauki o muzykoterapii, Wrocław 1979

16. G. Zeugner, Barwa i człowiek, Warszawa 1965

17. D. Wedding, M. A. Boyd, R. M. Niemiec, Kino i choroby psychiczne. Filmy, które pomagają zrozumieć zaburzenia psychiczne, Warszawa 2014

18. J. Aumont, M. Marie, Analiza filmu, Warszawa 2011

19. S. Siek, Autopsychoterapia, Warszawa 1985

Efekty uczenia się:

Student/Studentka:

KA6_WG1 - zna elementarną terminologię używaną w arteterapii i rozumie jej źródła oraz zastosowania

KA6_WG3 - ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego społeczno-kulturowych i psychologicznych podstaw

KA6_WK3 - ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

KA6_UW2 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i arteterapii w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

KA6_UK2 - ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

KA6_KK1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

KA6_KR2 - jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: pisemna analiza i interpretacja wybranego dzieła filmowego o potencjale terapeutycznym,

ćwiczenia praktyczne, ocena aktywności w trakcie zajęć

Zasady zaliczania nieobecności: forma pisemna lub ustna

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 15

Zakres tematów:

1. Sztuka i arteterapia w życiu człowieka

2. Filmoterapia jako samodzielny rodzaj filmoterapii

3. Film jako narzędzie terapeutyczne

- poszczególne rodzaje filmu i ich walory terapeutyczne

- gatunki filmowe posiadające walory terapeutyczne

- komponenty filmu i ich znaczenie terapeutyczne: ruchomy obraz wraz z językiem filmu, opowiadanie filmowe, bohaterowie filmowi,

muzyka filmowa, kolorystyka filmu

- niebezpieczeństwa wynikające z kontaktu widza z dziełami filmowymi

- zagadnienia i problemy poruszane w filmach posiadających potencjał terapeutyczny

- rozpoznanie oraz analiza i interpretacja filmu o potencjale terapeutycznym

4. Analiza i interpretacja wybranych dzieł filmowych o potencjale terapeutycznym

Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza tekstu kultury, warsztaty grupowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala C2.3
Joanna Mytnik-Daniluk 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.