Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza podatkowa 330-EN1-3XAPO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019

2. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017

3. J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

1. T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016

2. Ł. Mazur (red.), Optymalizacja podatkowa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012

3. I. Olchowicz (red.), VAT w działalności gospodarczej, Wyd. DIFIN, Warszawa 2015

4. I. Olchowicz, M. Jamroży, Rachunkowość podatkowa, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019

5. M. Poszwa, Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007

6. J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013

7. W. Szymański, Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2012

8. J. Wyciślok, Ceny transferowe, przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

9. J. Wyciślok, Spółki osobowe i ich opodatkowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

10. Taxation Trends in the European Union, https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/economic-analysis-taxation/taxation-trends-european-union_pl

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123, 2320, z 2021 r. poz. 11, 255, 1163, 1243)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123, 2320, z 2021 r. poz. 255, 1163, 1243)

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243)

5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 1558)

Efekty uczenia się:

Wiedza

APO_W01: absolwent w zaawansowanym stopniu zna i rozumie istotę i metody prowadzenia analizy podatkowej oraz skutki podatkowe wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu (KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WK3)

Umiejętności

APO_U01: absolwent potrafi przeprowadzić analizę zróżnicowanych stanów faktycznych pod względem ich konsekwencji w zakresie skutków fiskalnych, w szczególności wysokości obciążeń podatkowych (KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3)

Kompetencje społeczne

APO _K01: absolwent jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy z zakresu analizy podatkowej (KP6_KK3)

APO _K02: absolwent uznaje znaczenie wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym związanych z wykonywaniem zawodu (KP6_KK4)

APO _K03: absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez udział w opracowywaniu projektów społecznych, uwzględniając przy tym aspekty podatkowe (KP6_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 31 punktów, możliwych do zdobycia poprzez udział w zajęciach w następujący sposób:

- obecność na zajęciach (kryterium dopuszczające, dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze),

- przygotowanie do zajęć, w tym:

• aktywność na zajęciach, max. 20 pkt

• case study max. 20 pkt

- kolokwium, max. 20 pkt (kolokwium zaliczeniowe zostanie przeprowadzone w formie case study; na kolokwium mogą być używane kalkulatory oraz teksty ustaw).

Jeśli na koniec semestru student uzyska łącznie mniej niż 31 pkt, konieczne jest zaliczenie kolokwium poprawkowego.

Skala ocen:

• 0 – 30 2,0

• 31 – 36 3,0

• 37 – 42 3,5

• 43 – 48 4,0

• 49 – 54 4,5

• 55 – 60 5,0

Zakres tematów:

1. Podatek jako kategoria ekonomiczna

2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

2.1. Analiza konsekwencji zdarzeń podlegających opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

a. stawki podatku

b. ulg podatkowych

c. szczególnych rozwiązań dla małżonków osiągających dochód opodatkowany na zasadach ogólnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci

2.2. Analiza konsekwencji podatkowych wyboru formy opodatkowania dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie:

a. stawki podatku

b. ulg podatkowych

c. formy prowadzonej ewidencji

d. miejsca prowadzenia działalności

3. Opodatkowanie dochodów osób prawnych

3.1. Analiza konsekwencji zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym w zakresie:

a. ulg podatkowych

b. miejsca prowadzenia działalności

c. transakcji dotyczących majątku przedsiębiorstwa

d. podatkowych grup kapitałowych

e. transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

4. Opodatkowanie obrotu

Metody dydaktyczne:

- prezentacja poszczególnych zagadnień

- dyskusja

- analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Budlewska 22/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Budlewska 28/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Budlewska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.