Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Funkcjonowanie podmiotów publicznych 330-EN2-2XFPP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bałtowski, G. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

K. Byjoch, D. Klimek, Spółka komunalna. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego : niestandardowe instrumenty finansowe, spółki komunalne, zamówienia inhouse / pod redakcją Piotra Walczaka, C.H. Beck 2016

Literatura dodatkowa:

M. Bałtowski, P. Kozarzewski, Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013, PWE, Warszawa 2014

Z. Dolewka, Funkcjonowanie spółek komunalnych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 477, Wrocław

Finanse, rachunkowość, kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym : studium przypadków / redakcja naukowa Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski, CeDeWu, 2015

Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność / redakcja naukowa Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba, Difin 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP7_WG2 Student w pogłębionym stopniu ma wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania podmiotów należących do sektora publicznego

oraz ich powiązań z otoczeniem rynkowym

Metody sprawdzania:

- ocena efektów pracy zespołowej

- ocena aktywności w trakcie zajęć

- kolokwium

KP7_WG5 Student w pogłębionym stopniu posiada wiedzę na temat metod i narzędzi oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji

danych dotyczących funkcjonowania podmiotów sektora publicznego

Metody sprawdzania:

- ocena efektów pracy zespołowej

KP7_WG6 Student zna w pogłębionym stopniu normy i reguły (m.in.: prawne, menedżerskie, etyczne) związane z funkcjonowaniem

podmiotów sektora publicznego oraz ich źródło, naturę, zmiany i sposoby działania ze szczególnym uwzględnieniem prawa, psychologii

oraz zarządzania kapitałem ludzkim

Metody sprawdzania:

- ocena efektów pracy zespołowej

- ocena aktywności w trakcie zajęć

KP7_WG7 Student w pogłębionym stopniu posiada wiedzę na temat procesu przekształceń własnościowych zachodzących w okresie

transformacji polskiej gospodarki i ich wpływu na obecny charakter podmiotów należących do sektora publicznego oraz zmian

dokonujących się w tym sektorze współcześnie

Metody sprawdzania:

- ocena efektów pracy zespołowej

- ocena aktywności w trakcie zajęć

- kolokwium

Umiejętności:

KP7_UW2 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do analizy przyczyn i przebiegu procesów dokonujących się w sektorze

publicznym oraz wyjaśnienia ich mechanizmów w oparciu o właściwy dobór źródeł i informacji

Metody sprawdzania:

- ocena efektów pracy zespołowej

- ocena aktywności w trakcie zajęć

- kolokwium

KP7_UW5 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania sektora publicznego do oceny i

krytycznej analizy mechanizmów rządzących działalnością różnych typów podmiotów tego sektora

Metody sprawdzania:

- ocena efektów pracy zespołowej

- ocena aktywności w trakcie zajęć

KP7_UO2 Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów z

zakresu funkcjonowania podmiotów sektora publicznego w tym posługując się wybranymi normami i regułami (prawnymi, etycznymi itp.)

Metody sprawdzania:

- ocena efektów pracy zespołowej

Kompetencje:

KP7_KK5 Student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści z zakresu funkcjonowania podmiotów

sektora publicznego w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Metody sprawdzania:

- kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, punkty 10 pkt za aktywność + 10 pkt za prezentację (ocena

zawartości merytorycznej – maks. 5 pkt + ocena za jakość prezentacji – maks. 5 pkt)

Zaliczenie w formie testu (kolokwium) składającego się z 20 pytań otwartych i zamkniętych. Punkty uzyskane ze wszystkich form aktywności sumują się, a ostateczna ocena zależy od sumy uzyskanych punktów, przy czym niezbędne minimum dające zaliczenie przedmiotu wynosi 21 pkt.

Zakres tematów:

Temat 1. Podmioty publiczne – istota, klasyfikacja i ogólne mechanizmy funkcjonowania

Sektor publiczny a sektor prywatny. Sfera publiczna, sektor publiczny, sektor finansów publicznych – wzajemne powiązania. Podmiot publiczny – definicja. Klasyfikacja podmiotów publicznych. Ogólne zasady gospodarowania finansami i majątkiem w podmiotach publicznych

Temat 2. Podmioty sektora finansów publicznych

Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych:

a. Jednostki budżetowe; b. Samorządowe zakłady budżetowe; c. Agencje wykonawcze; d. Instytucje gospodarki budżetowej; e. Państwowe fundusze celowe. Analiza funkcjonowania wybranych jednostek sektora finansów publicznych

Temat 3. Spółki z udziałem Skarbu Państwa – mechanizmy funkcjonowania

Temat 4. Spółki komunalne – mechanizmy funkcjonowania

Temat 5. Przedsiębiorstwa państwowe

Temat 6. Współczesne instrumenty zarządzania w podmiotach publicznych

Temat 7. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; dyskusja; prezentacja; konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb Studenta;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 206
Renata Przygodzka 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)