Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.4 450-ZS1-2ROS2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Kuca Z., Język rosyjski w biznesie, Warszawa 2007.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

KA6_UK2: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych - ocena wypowiedzi ustnej.

KA6_UK3: Posługuje się językiem obcym w zakresie zarządzania na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - egzamin.

KA6_UO1: Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - ćwiczenia praktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny i pisemny po IV semestrze. Student przystępuje do egzaminu na podstawie uprzednio uzyskanego zaliczenia w ocenie. Zaliczenie student otrzymuje na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach oraz prac domowych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej na konsultacjach. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu oraz brakiem możliwości podejścia do egzaminu.

Skala ocen:

51%-60% - ocena dostateczna

61%-70% - ocena dostateczna plus

71%-80% - ocena dobra

81%-90% - ocena dobra plus

91%-100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Земля – наша планета (Ziemia – nasza planeta). Działalność człowieka, która zagraża przyrodzie. Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka.

2. Деньги (Pieniądze). Słownictwo związane z obsługą klienta w banku: udzielanie kredytu, zakładanie lokaty, wymiana pieniędzy, korzystanie z kart płatniczych. Zarządzanie pieniędzmi.

3. Биржа (Giełda). Słownictwo związane z rynkiem papierów wartościowych. Rodzaje cen.

4. Потери для экономики (Straty w gospodarce). Słownictwo związane z przemytem.

5. Собственность (Własność). Słownictwo związane z formami własności.

6. Страховка (Ubezpieczenie). Słownictwo związane z ubezpieczeniem.

7. Образование (Wykształcenie). Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Kulik 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.