Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki 430-KS1-1HSZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Sztuka świata, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1994 - 97, t. 8, 9, 10.

M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1980

Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1976.

W. Juszczak, Postimpresjonisci, Warszawa 1985 lub nast. wydania.

A. Kisielewski, Sztuka i reklama. Relacje między sztuką i kulturą, Trans Humana, Białystok 1999.

A. Kisielewski, Prymitywizm w sztuce awangardy pierwszej połowy XX wieku. Mitologie i obrazy pierwotności, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011

R. Rosenblum, Cubism and Twentieth-Century Art, New York 2001.

Ch. Baumgarth, Futuryzm, przeł. J. Tasarski, Warszawa 1988.

C. Tomkins, Duchamp. Biografia, przeł. Iwona Chlewińska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.

H. Richter, Dadaizm, przeł. J. S. Buras, Warszawa 1983.

K. Janicka, Światopogląd surrealizmu, Warszawa 1985, rozdz. : Nadrealistyczna filozofia sztuki.

A. Breton, Manifest surrealizmu, w: Surrealizm, Teoria i praktyka literacka. Antologia, wyb. i przeł. Adam Ważyk, Czytelnik, Warszawa 1973

P. Overy, De Stijl, przeł. T. Lechowska, Warszawa 1979

A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979.

K. Malewicz, Świat bezprzedmiotowy, przeł. St. Fijałkowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006

G. Naylor, Bauhaus, przeł. M Biegańska, Warszawa 1988.

P. Krakowski, Sztuka polska w latach trzydziestych, w: Sztuka lat trzydziestych. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1991.

P. Krakowski, Sztuka Trzeciej Rzeszy, Kraków 1992.

A. Kępińska, Wezwanie mitu i początki Szkoły Nowego Jorku, w: „Studia Filozoficzne” 1981, nr 2.

S. Guilbault, Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej: ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność i zimna wojna, przeł. E. Mikina, Warszawa 1992.

U. Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, WAiF, Warszawa 1976.

R. Hughes, The Shock of the New. Art and the Century of Change, London 1993 (i filmy zrealizowane przez telewizję BBC - o tym samym tytule, dostępne w Internecie).

Efekty uczenia się:

1. Studenci zdobywają wiedzę na temat najważniejszych zjawisk europejskiej kultury artystycznej w ujęciu historycznym ( K_W11; K_W15).

2. Studenci potrafią powiązać zjawiska artystyczne z różnymi aspektami kultury w znaczeniu szerokim;- potrafią odróżnić dzieło sztuki od tego, co nim nie jest;- na podstawie cech estetycznych dzieła potrafią powiązać je z konkretną epoką historyczną;- potrafią analizować formalne cechy dzieła sztuki i interpretować jego treść;- potrafią odczytać dzieło sztuki jako charakterystyczny dla danej epoki „tekst kultury” (K_U01;K_U06;K_U08).

3. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowić mają podstawę kompetencji kulturoznawcy jako humanisty (K_K01; K_K03; K_K05; K_K07;K_K09).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega udział w zajęciach świadczący o przygotowaniu się do ćwiczeń i tym samym znajomości omawianych problemów. Elementem oceny są także dwa teksty przygotowane przez studentów - ocenie podlega staranność ich przygotowania i sprawność językowa.

Zakres tematów:

- Wiek XIX: "religia sztuki" i „świątynie sztuki” (muzea, opery, teatry, filharmonie itd.). akademizm jako system edukacji i jako zjawisko artystyczne;

- realizm, impresjonizm i postimpresjonizm;

- Sztuka awangardowa pocz. XX wieku:

- rewolucja kubistyczna – nowa forma dzieła sztuki, nowe treści dzieła sztuki, inspiracje sztuka rdzennej Afryki i kulturą popularną;

- ekspresjonizm w Niemczech: grupa „Die Brücke” (pracownia artysty jako dzieło sztuki, inspiracje pozaeuropejską sztuką rdzenną, nowa estetyka dzieła sztuki);

- twórczość Wassily'ego Kandinsky'ego (mitologia własna artysty treścią dzieła sztuki, nowa forma obrazu inspirowana pozaeuropejską sztuką rdzenną);

- futuryzm jako gloryfikacja nowoczesności;

- Marcel Duchamp – “czy można stworzyć dzieło sztuki, które nie będzie dziełem sztuki?”;

- „rewolucja” dadaistyczna jako istota awangardowego przełomu w sztuce początku XX wieku;

- surrealizm - inspiracje surrealistów, sztuka jako narzędzie rewolucji, surrealistyczna idea przebudowy rzeczywistości;

- artyści skupieni wokół pisma "De Stij" i idea przebudowy rzeczywistości w imię sztuki;

- awangarda rosyjska. Artyści a rewolucja. Nowa sztuka jako narzędzie przebudowy rzeczywistości;

- Bauhaus Założenia programowe uczelni. Nowy język formalny. Wpływ idei Bauhausu na architekturę i estetykę nowoczesności;

- W kręgu tradycji – Art Déco w Europie i Stanach Zjednoczonych, nowoczesny klasycyzm lat dwudziestych i trzydziestych;

- sztuka po II wojnie światowej - realizm lat `40, malarstwo abstrakcyjne (Europa lata `50; szkoła nowojorska).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia oparte na prezentacji slajdów i analizach dzieł sztuki i dyskusji na temat problemów będących tematem zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala B4
Andrzej Kisielewski 25/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 17:10 - 18:40, sala B4
Andrzej Kisielewski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)