Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semiotyka kultury 430-KS1-1SEK
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Harris, Roy, Racjonalność a umysł piśmienny, Warszawa 2016,

Abel, Günter, Świat jako znak i interpretacja, przeł. Wiesław Małecki, Warszawa 2014

Tatarkiewicz, Władysław, Historia filozofii, t.1

Ajdukiewicz, K. Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

Eco, Umberto, Pejzaż semiotyczny, przeł. A. Weinsberg, Warszawa 1972.

Eco, U., Teoria semiotyki, przeł.M. Czerwiński, Kraków 2009.

Cassirer, Ernst, Esej o człowieku, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971.

Cassirer, E., Logika nauk o kulturze, przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2011.

Compagnon, Antoine, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2010.

Pawłowski, Kazimierz, Podstawy logiki ogólnej. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych, Warszawa 2016

Pawłowski, Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978.

J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca:

Barthes, R., Imperium znaków, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2004.

Barthes, R., Podstawy semiologii, przeł. A. Turczyn, Kraków 2009.

Baudrillard, J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.

W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2004.

U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń , Kraków 1996.

H.-G. Gadamer, Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993.

A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006. A.Kłoskowska (red.),Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław 1991.

Lyotard, J.-F., Kondycja ponowoczesna, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

Ricoeur, P., Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989.

Rosner, K., Hermeneutyka jako krytyka kultury, Warszawa 1991.

Efekty uczenia się:

krytyka kultury, Warszawa 1991.

Wiedza (student zna…)

1 . podstawowe pojęcia z zakresu logiki i semiotyki kultury

2. specyfikę i różnorodność typów refleksji semiotycznej

3. historyczne ujęcia zjawisk kulturowych w kontekście ich interpretowania

4. różnice między kulturą w sensie przedmiotowym a podmiotowym (znaczeniowym)

K_W01; K_W02; K_W09

Umiejętności (student potrafi…)

1. zastosować wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk kulturowych, czyli definiować problemy badawcze

2. ujmować różnice między rodzajami aktywności twórczych

3.uchwytywać zasadę jedności aktywności kulturotwórczych jako zasadę duchowej ekspresji

4.odnajdować logikę kontynuacji działalności kulturotwórczej na przykładzie ilustracji historycznych i współczesnych

K_U01; K_U03; K_U06

Kompetencje społeczne i personalne (student…)

1 .akceptuje tolerancję wobec odmienności kulturowych

2. umie krytycznie oceniać inne kultury

3. potrafi uchwycić istotę zjawisk wieloczynnikowych

4. umie krytycznie ocenić siebie i innych w kontekście różnych obszarów kulturowych i w stosunku do kultury konsumpcyjnej oraz globalizacji K_K01; K_K03; K_K07;

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie konwersatorium:

- frekwencja, aktywny udział w zajęciach + referat + praca pisemna (esej, max 3 strony tekstu, czcionka 12, odstęp między wierszami 1,5, format WORD lub PDF)

- dozwolona jest jedna nieobecności nieusprawiedliwiona

Zakres tematów:

1. Od logiki do semiotyki: historia pojęć, zakresy znaczeń

2. Czy semantyka to nauka? Pojęcia podstawowe.

3. Język - problematyczne narzędzie poznawcze

4. Semantyka a kultura:

5. Semantyka i semiologia: Umberto Eco

6. Pojęcie systemu semiotycznego

7.Hermeneutyka jako metoda poznawcza

8. Semantyka a myślenie krytyczne: zapomniany język

Metody dydaktyczne:

podawcza, konwersatoryjna,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala B5
Karolina Wierel 19/ szczegóły
2 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala B5
Karolina Wierel 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)