Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzyka w reklamie 430-KS1-2MWR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

2. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2009.

3. Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010

4. Miell D., MacDonald R., Hargreaves D. J. (red.), Musical Communication, Oxford (Oxford University Press) 2005

5. Pilarczyk B., Mruk H., (red.), Kompendium wiedzy marketingu, PWN, Warszawa 2006

6. Sloboda J., Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Danielewicz M., Filiciak M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (red.) Młodzi i Media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. SWPS, Warszawa 2011

2. Frith, S. (2002). Music and Everyday Life. Critical Quarterly. 44(1), 35-48.

3. Katz M., Capturing Sound: How Technology Has Changed Music, University of California Press, 2005

4. Meyer L., Emocje i znaczenie w muzyce, PWM, Kraków 1974

5. Milliman, R.E. (1982). Using Background Music to Affect the Behavior of Supermarket Shoppers. The Journal of Marketing, 46(3), 86-91.

6. Milliman, R.E. (1986). The Influence of Background Music on the Behavior of Restaurant Patrons. Journal of Consumer Research, 13(2), 286-289.

7. North A., Hargreaves D. J., The social and applied psychology of music, Oxford University Press, Oxford 2008

8. North, A., Hargreaves, D.J. (2007abc). Lifestyle correlates of musical preference [1-3]. Psychology of Music, 35.

9. Schafer, T., Sedlmeier, P. (2009). From the functions of music to music preference. Psychology of Music 37(3), pp. 279-300.

10. Sloboda J., Emocje i znaczenia w przekazie muzycznym – perspektywy psychologiczne, [w:] Poznanie, emocje i wykonanie – trzy wykłady, Warszawa 2002, s. 33 – 47.

11. Yalch R. F. and Spangenberg E. R. (2000), The Effects of Music in a Retail Setting on Real and Perceived Shopping Times, Journal of Business Research 49, 139–147

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

1. główne kierunki w obrębie nauk o kulturze i religii:

- antropologia kultury

- teoria kultury i teoria poszczególnych dyscyplin sztuki

- historia kultury i historia poszczególnych dyscyplin sztuki

- nauka o języku i literaturze

- nauki o komunikacji społecznej i mediach

2. główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze

3. podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

KA6_WG4, KA6_WK2, KA6_WK4

Umiejętności

Student potrafi:

1. wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych

3. czytać i interpretować teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne)

KA6_UW1, KA6_UW6, KA6_UU2

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

1. krytycznego uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów w oparciu o znajomość aktualnych wydarzeń kulturalnych i nowych zjawisk w sztuce

2. organizowania pracy własnej i pracy zespołowej, ma kompetencje do pracy w zespole na rzecz środowiska społecznego oraz działania w sposób przedsiębiorczy

3. przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury

KA6_KK3, KA6_KO2, KA6_KR3

Sposoby wersyfikacji efektów uczenia: wykład, prezentacje, dyskusja, dyskusja online, praca zaliczeniowa

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Kryteria zaliczenia:

1. Obecność – 2 pkt x 15 = 30 pkt. Można mieć 2 nieobecności w semestrze. Pozostałe należy zaliczyć na konsultacjach.

2. Aktywność:

Udział w dyskusji – 10 pkt

3. Praca zaliczeniowa – zadanie online: analiza wybranej reklamy radiowej lub telewizyjnej/filmowej/internetowej w aspekcie użycia muzyki – do 70 pkt.

Skala ocen: poniżej 61 pkt – 2; 61-70 pkt – 3; 71-80 – 3+; 81-90 – 4; 91-100 – 4+; 101-110 – 5

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

1. Psychologiczne aspekty odbioru muzyki. Psychologiczne aspekty odbioru muzyki. Sposoby słuchania muzyki.

2. Typy ludzkie ze względu na odbiór muzyki: polisensoryczny (wielozmysłowy); wyobrażeniowy; interpretujący (ewaluatywny); analityczno-formalny (poznawczy); awersyjny.

3. Psychologiczne czynniki odbioru muzyki i estetyki muzycznej. Pozasłuchowe działanie dźwięków i muzyki

4. Percepcja w sztuce audiowizualnej

a. Waga komponentu akustycznego i wizualnego

b. Stosowane techniki łączenia muzyki z obrazem

c. Specyfika ilustracji muzycznej w filmie i programach TV

5. Warunkowanie klasyczne i inne techniki wywierania wpływu przez muzykę na zachowania konsumenckie.

6. Funkcje muzyki. Funkcje i potrzeby wobec muzyki, korelacje indeksu preferencji ulubionej muzyki z funkcjami jej słuchania.

7. Muzyka a zachowania konsumenckie. Muzyka jako część środowiska percepcyjnego w reklamie i marketingu.

8. Czynniki środowiskowe, reakcje niewerbalne i doświadczenie zakupów.

9. Muzyka jako składnik marketingu sensorycznego.

10. Audiomarketing.

11. Muzyka środowiska – tapeta dźwiękowa – muzak.

12. Muzyka jako otoczenie, muzyka w chmurze (cloud computing).

13. Tożsamość dźwiękowa marki, sound branding i audiologo.

14. Muzyka w reklamie a prawa autorskie. Muzyka bez opłat - Royalty Free (RF). Banki muzyki reklamowej (stocks).

15. Brief reklamowy a przygotowanie muzyki na potrzeby reklamy.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje, dyskusja, konsultacje, blended-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala B9
Wojciech Siwak 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.