Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 430-KS1-3SEML3
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

R. Barthes, Przyjemność tekstu, tł. A. Lewańska, Warszawa

1997,

J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury, tł. J. Faryno, [w:] Semiotyka kultury..., s

S. Żółkiewski, Teksty kultury. Studia, Warszawa 1988.

M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, tł. M. Bucholc, Warszawa 2012,

M. Rygielska, O "tekście kultury".(Nie) modny tekst kultryhttp://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew22_rygielska.pd

Obserwatorium żywej kultury: hasło: tekst kultury

Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007.

Tradycja w tekstach kultury, pod red. J. Adamowskiego, J. Styka, Lublin 2009.

http://ozkultura.pl/wpisy/1945

Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, t. 1-2, Lublin 2006.

M. Wołoszyn, Czy memy są tekstami kultury? file:///C:/Users/m.wierel/Downloads/mjarocki,+%7B$userGroup%7D,+wo%C5%82oszyn%20(1).pdf

Twórczość słowna/literatura, performance, tekst, hipertekst / red. tomu: Grzegorz Godlewski, Instytut Kultury Polskiej. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017

G. Godlewski, Luneta i radar, 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. ma podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa jako nauki z innymi dyscyplinami nauk z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

2. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o kulturze w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

3. zna zależności między głównymi subdyscyplinami nauk o kulturze

4. zna zasady napisania i zredagowania tekstu kulturoznawczego i umie go wytworzyć pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_W03, K_W04, K_W08, K_W16

Umiejętności

Student:

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym

3. poprawnie stosuje poznaną terminologię kulturoznawczą

4. posiada podstawowe umiejętności związane z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy

5. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń

6. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

7. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia

8. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, pisemnych i prezentacji multimedialnych, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

9. posiada umiejętność utworzenia prostej diagnozy zjawisk kulturowych

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11, K_U15, K_U17

Kompetencje społeczne

Student:

1. zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

2. na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

3. jest otwarty na nowe idee i poglądy

4. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Udział w seminarium oznacza zgodę na pracę według kalendarium:

- połowa stycznia - ustalenie tematu pracy dyplomowej, zatwierdzenie tamtu przez radę ISK

- koniec stycznia - zatwierdzenie przez promotora planu pracy dyplomowej i bibliografii

- koniec semestru zimowego (luty/marzec)- przesłanie do sprawdzenia I rozdziału pracy dyplomowej

- koniec marca - przesłanie do sprawdzenia II rozdziału

- koniec kwietnia - przesłanie do sprawdzenia III rozdziału

- koniec maja - przesłanie do promotora końcowej wersji pracy dyplomowej

- do 15 czerwca - wgranie ostatecznej wersji pracy dyplomowej do systemu APD

Zakres tematów:

Propozycje problemów badawczych:

- sposoby reprezentacji światów fikcyjnych w tekstach kultury popularnej

- cechy dystynktywne wyobraźni popkulturowej

- przemiany sposobów kreowania wyobrażeń światów fabularnych

- interseksualność

- tematy humanistyki zaangażowanej i ich reprezentacja

- analiza i interpretacja tekstów kultury popularnej w kontekście ich hybrydyczności

- analiza fabuł tekstów kultury charakterystyczna dla obecnych czasów obecnych – ujęcie w perspektywie historii kultury (literatura, filmy, seriale, gry komputerowe, sztuki wizualne i performatywne, takie jak teatr, wystawy

- konstrukowanie pracy licencjackiej (zasady, formatowanie, stawianie tez i argumentacji, aspekty merytoryczne, konstruowanie odsyłaczy, bibliografii, filomografii i netografii)

Zagadnienia:

- Definicja pojęcia teksty kultury

- Teksty literackie i obrazowe

- Różne poziomy odczytywania i rozumienia tekstów kultury

- Interpretacja tekstów kultury oraz intencji ich twórców, sposobu przekazu

- Teksty kultury jako część komunikacji społecznej

- Konteksty tekstów kultury (określenie klimatu kulturowego)

- Podstawowe teksty kultury europejskiej i polskiej

- Biblia jako najpopularniejszy religijny tekst kultury

- Świat tekstów literatury pięknej

- Sztuki plastyczne i ich dzieła jako teksty kultury

- Muzeum jako kolekcja tekstów kultury

- Imagologia - obraz świata w podróży

- Język treści i znaków symbolicznych

- Zjawisko i znaczenie teatru

- Teksty audiowizualne - mowa współczesności

- Reklama - tekst kultury masowej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje

Zaliczenie na ocenę – ocena aktywności na seminarium, praca licencjacka, egzamin dyplomowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.