Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań kulturoznawczych 430-KS2-1MBK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Alexander Bryant Keith, 2010, Etnografia performatywna. Odgrywanie i pobudzanie kultury, [w:] Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 581-622.

• Babbie Earl, 2005, rozdz. 4: Plan badań, [w:] tegoż, Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz i In., Warszawa: PWN, s. 109-138.

• Flick Uwe, 2010, Projektowanie badania jakościowego, tłum. Paweł Tomanek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, tamże: Etyka w badaniach jakościowych, s. 121-133.

• Giza Anna, 1991, Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

• Godlewski Grzegorz, 2010, Luneta i radar: o dwóch strategiach badań kulturoznawczych, [w:] Wojciech Jerzy Burszta, Michał Januszkiewicz, Kulturo-znawstwo dyscyplina bez dyscypliny?, Warszawa: ACADEMICA Wydawnictwo SWPS, s. 51-64.

• Hammersley Martyn, Atkinson Paul, 2000, Metody badań terenowych, tłum. Sławomir Dymczyk, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, tamże: Problemy etyczne, s. 268-291.

• Kępa Ewa, 2012, Autoetnografia – metoda dla odważnych?, [w:] Katarzyna Citko, Marzanna Morozewicz (red.), Autobiografizm w kulturze współczesnej, Białystok: „Trans Humana”, s. 109-121.

• Kmita Jerzy, 2007, Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, tamże: Kultura symboliczna, s. 47-87.

• Laskowska-Otwinowska Justyna, 2012, Antropologia zaangażowana w muzeum etnograficznym, „Etnografia Nowa”, Nr 6, s. 315-333.

• Olesen Virginia, 2009, Feministyczne badania jakościowe u progu milenium. Zarys i wyzwania, [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. I, tłum. Monika Bobako, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN, s. 341-398.

• van Dijk Teun A., 2001, Badania nad dyskursem, [w:] tegoż, (red.), Dyskurs jako struktura i proces, przeł. Grzegorz Grochowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-44.

Literatura uzupełniająca:

• Butler Judith, 2010, Walczące słowa, rozpalone czyny, [w:] tejże, Walczące słowa, tłum. Adam Ostolski, Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej, s. 54-84.

• Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., 2010, Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Dobiasz Maja, O łączeniu animacji kultury i etnografii, portal: Wędrujące opowieści, Warszawa: Polski Instytut Antropologii, http://www.opowiesci.pia.org.pl/

• Instytut Socjologii oraz Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora Uniwersytet Opolski, 2014, Opolskie odyseje, http://odyseje.uni.opole.pl/?cat=7.

• Labocha Janina, 2000, Tekst autobiograficzny jako pewna wizja świata, Wrocław: „Język a Kultura”, Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr 2218, t. 13, s. 89-95, http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-13/JK13-labocha.pdf.

• Nacher Anna, 2009, Kulturoznawstwo - studia nad płcią, „Kultura Współczesna”, Nr 2, s. 171-189.

• Phil Graham, 2008, KAD a wartości: interdyscyplinarność jako zwrot w kierunku podejścia krytycznego, [w:] Anna Duszak, Norman Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, s. 33-59.

• Plińska Dominika, Rakowski Tomasz, 2010, Etnografia jako działanie społeczne/ animacja kultury, [w:] Jakub Steblik, Łukasz Sochacki, Filip Wróblewski, Antropologia zaangażowana (?), „Prace Etnograficzne”, z. 38, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 85-94.

• Thomas William Isaac, Znaniecki Florian, 1976, Chłop polski w Europie i Ameryce, T. I, II, III, IV, V, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

• Tong Rosemarie Putnam, 2002, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, tłum. Jarosław Mikos, Umińska Bożena, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KA6_WG1 miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w relacji

do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną

KA7_WG2 klasyczne i współcześnie dokonania, ośrodki i szkoły badawcze kluczowe dla studiów kulturoznawczych i wie

o potrzebie ciągłego uzupełniania wiedzy na poziomie zaawansowanym

KA7_WK2 w stopniu zaawansowanym – kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze, ma wiedzę o zależnościach między nimi

UMIEJĘTNOŚCI:

KA7_UK2 przygotować się do dyskusji i przeprowadzić ją, posiadając pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania,

z wykorzystaniem własnych poglądów i odniesieniem ich do poglądów różnych autorów

KA7_UK3 formułować opinie krytyczne o wytworach kultury

na podstawie wiedzy i własnego doświadczenia, podjąć trud orzekania o wartościach artystycznych i estetycznych, w języku polskim i obcym na poziomie B2+

KOMPETENCJE SPOEŁECZNE:

KA7_KO1 twórczej analizy nowych sytuacji i problemów w celu samodzielnego, krytycznego i odpowiedzialnego formułowania propozycji ich rozwiązywania w wypełnianiu zobowiązań społecznych oraz inspirowaniu i organizowaniu działalności kulturowej i społecznej

KA7_KO2 otwartości na nowe idee i poglądy, gotowości

do podejmowania polemiki oraz zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów w celu inspirowania działań na rzecz interesu publicznego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego.

Zakres tematów:

1. Kulturoznawstwo jako dyscyplina naukowa.

2. Plan badań, postępowanie badawcze i etyka w badaniach kulturoznawczych.

3. Badania w oparciu o relacje autobiograficzne.

4. Feminizm w badaniach kultury.

5. Studia performatywne w badaniach kultury.

6. Etnografia zaangażowana - uczestniczące badania interwencyjne.

7. Analiza dyskursu.

8. Autoetnografia.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z elementami dyskusji, wykład informacyjny, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala B5
Ewa Kępa 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)