Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski- lektorat 440-SS2-1JAN1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Olsen, A. E., 2010 . Academic Vocabulary. Fourth edition. Pearson Education Inc., London

Ludbrook, G., 2011. English for International Social Work. Cafoscarina, Venezia.

http://www.globalresearch.ca/child-poverty-unemployment-homelessness-the-role-of-social-workers-in-america/5372462

https://academy.amnesty.org/learn/course/115/play/2745:174/module-1

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-20863860

http://cec.vcn.bc.ca/cmp/modules/cla-int.htm

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

Blundell, J, 2014. Cambridge IGCSE® Sociology Coursebook, Cambridge University Press

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu lektoratu student:

KP7_UW18 potrafi się porozumiewać w języku obcym nowożytnym na poziomie B2+

KP7_UK4 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty socjologiczne w języku obcym

KP7_UK5 potrafi sprawnie komunikować się w języku obcym z szerokim wykorzystaniem terminologii socjologicznej

KP7_KR5 ma świadomość znaczenia kompetencji językowych i konieczności z korzystania z publikacji zagranicznych

Weryfikacja:

test, praca w małych grupach, zadanie praktyczne, ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym.

Warunki zaliczenia przedmiotu i możliwości podejścia do egzaminu:

-obecność i aktywny udział w zajęciach,

-testy ze słownictwa,

-regularne odrabianie prac domowych,

-samodzielne opracowanie wybranego przez studenta tekst specjalistycznego według podanych wskazówek,

- regularne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze),

-odpowiedź ustna.

Skala ocen: 91-100 bdb 81-90 db+ 71-80 db 61-70 dst+ 51-59 dst

W przypadku nadprogramowej nieobecności studenta, obowiązany jest on do ustnego streszczenia artykułu/filmu nawiązującego do tematyki związanej z dziedziną kierunkową o długości tekstu lub skryptu jednej strony A4 (ok. 1800 znaków) w czasie konsultacji oraz zaliczenie wszelkich zaległych prac w ciągu dwóch tygodni od nieobecności lub testu. Opuszczenie przez studenta więcej niż połowy zajęć jest podstawą do braku otrzymania zaliczenia a ewentualne zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

Warunki zaliczenia egzaminu ustnego:

-Studenci dyskutują w parach na jeden z tematów opracowanych na podstawie tekstów fachowych omówionych na zajęciach (tematy są losowane przez studentów) oraz wchodzą w interakcję z egzaminatorem (studenci udzielają odpowiedzi na zadane przez niego pytania).

-Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

-Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość fachowego słownictwa.

Zakres tematów:

1. Terminologia socjologiczna

2. Znani socjologowie

3. Perspektywa socjologiczna

4. Sieć usług społecznych w Europie

5. Amnesty international i Prawa Człowieka

6. Łamanie praw ludzi i dzieci na plantacjach oleju palmowego w Indonezji.

7. Bieda i nierówności społeczne

8. Traktowanie kobiet w Indiach. Islandia jako kraj najlepszy do życia dla kobiet.

9. Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 36
Iwona Kubas 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)