Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunek do zmian klimatycznych-jakościowa analiza dyskursu. 440-SS2-1STO1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Dariusz Jemielniak (red.),Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Becker Howard S., Warsztat Pisarski badacza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

3. Foer Johnathan S., Klimat to my. Ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020.

4. Giddens Anthony, Sutton Phillip W., Socjologia. Kluczowe pojęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszwa 2014.

5. Graham Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

6. Jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce, Przemysław Czapliński, Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński (red.), Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2019.

7. Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu, Magdalena Budziszewska, Aleksandra Kardaś, Zbigniew Bohdanowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.

8. Marvasti Amir B., Qualitative Research in Sociology. An Introduction, SAGE Publications, London Thousand Oaks New Delhi 2004

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 Student(ka) ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii

socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne niezbędne podczas jakościowej analizy dyskursu na temat zmian klimatycznych

Sposób weryfikacji: Ćwiczenia laboratoryjne

KP7_WG2 Student(ka)ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej, którą potrafi stosować do opisu analizowanego materiału badawczego.

Sposób weryfikacji:prezentacja wyników analizy dyskursu nt. zmian klimatycznych.

KP7_WG17 Student(ka) rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności jakościowych metod badawczych i technik zbierania danych, w szczególności jakościowej analizy dyskursu.

Sposób weryfikacji:prezentacja wyników analizy dyskursu nt. zmian klimatycznych.

KP7_UW3 Student(ka) dokonać krytycznej oceny artykułów prasowych, publicystycznych na temat zmian klimatycznych

Sposób weryfikacji:ćwiczenia laboratoryjne

KP7_UW7 Student(ka) potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy zebranego materiału badawczego

Sposób weryfikacji:ćwiczenia laboratoryjne, ocena aktywności

KP7_KK3 Student(ka) potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy pochodzące z innych dyscyplin naukowych.

Sposób weryfikacji:ćwiczenia laboratoryjne, ocena aktywności, quiz

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie laboratorium składają się następujące elementy:

1) Obecność na zajęciach

Student(ka) może opuścić jedne zajęcia. Każde następne należy zaliczyć na konsultacjach w ciągu tygodnia od powrotu na uczelnię. Nieodrobienie zajęć w terminie wiąże się z obniżeniem oceny końcowej. Trzy nieodrobione nieobecności skutkują niezaliczeniem kursu.

2) Aktywność

Student(ka) może zdobyć punkty za aktywność na każdych zajęciach merytorycznych. Zdobycie 5 punktów podwyższa pozytywną ocenę końcową o pół stopnia.

3) Projekt badawczy

Studenci/studentki pracują w zespole badawczym (laboratoryjnym) nad raportem z jakościowej analizy dyskursu na temat zmian klimatycznych. Indywidualnie wykonują poszczególne zadania np. kodują część artykułów prasowych składających się na korpus danych przy pomocy programu do analizy jakościowej, opracowują wybrane dane zastane, stawiają pytania badawcze, interpretują dane, opracowują wnioski. Każdy/a student(ka) odpowiada także za konkretny element raportu końcowego z badania. Przygotowuje go i prezentuje przydzielony element raportu podczas zaliczenia. Podział szczegółowych zadań w zespole badawczym następuje podczas zajęć organizacyjnych oraz kolejnych zajęć kursowych.

Końcowy raport z badania [część, za którą odpowiada student(ka)] oceniany jest w skali (0-5).

Punktacja:

0-2,5pkt. - (2)

3pkt .- (3)

3,5pkt. - (3,5)

4pkt. - (4)

4,5 pkt.- (4,5)

5 pkt.- (5)

51% punktów uzyskanych przez studenta/studentkę z ćwiczeń (projekt), jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny końcowej

Zakres tematów:

1.Zajęcia organizacyjne

2.Analiza dyskursu jako metoda badawcza

3.Dyskurs dotyczący klimatu. Od zmian klimatycznych do kryzysu klimatycznego

4.Praca z korpusem danych - kodowanie, tworzenie drzewa kodowego, notatki, interpretacja materiałów wizualnych

5.Strategie retoryczne i dyskursywne, opis zjawiska, typologie

6.Interpretacja materiału badawczego

7.Wnioskowanie, raport z analizy

8. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Metody pracy: ćwiczenia laboratoryjne, praca z tekstem i materiałami audio/wideo, prezentacja wyników analizy dyskursu nt. zmian klimatycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Skowrońska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)