Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Interakcje bakterii ryzobiowych z roślinami bobowatymi 320-BS2-2PDW69
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. E. Oleńska, W. Małek, 2017 Brodawki korzeniowe jako organy symbiozy roślin bobowatych z ich diazotroficznymi mikrosymbiontami – rozwój, budowa i funkcjonowanie w warunkach fizjologicznych oraz stresu oksydacyjnego. W: G. Łaska (red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, 87-100. [https://pbsociety.org.pl/repository/bitstream/handle/20.500.12333/300/2017.0003.pdf]

2. E. Oleńska, W. Małek, 2016 Zakres specyficzności gospodarza bakterii izolowanych z brodawek korzeniowych koniczyny białej pochodzącej ze starej hałdy Zn-Pb Bolesław oraz stanowiska kontrolnego. W: A. Bajguz i I. Ciereszko Rośliny i grzyby – badania środowiskowe i laboratoryjne. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu, 143-154. [http://hdl.handle.net/11320/4934]

3. E. Oleńska 2015 Asocjacja symbiotyczna roślin bobowatych z ryzobiami. W: A. Bajguz i I. Ciereszko. Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko – eksperyment – edukacja; Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, 187-200. [https://pbsociety.org.pl/default/dostepna-monografia-roznorodnosc-biologiczna-od-komorki-do-ekosystemu-funkcjonowanie-roslin-i-grzybow-srodowisko-eksperyment-edukacja]

4. Oleńska E. 2014. Bobowate różnowiekowych hałd cynkowo-ołowiowych w Polsce. W: Łaska G. (red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Białymstoku, 227-238.

5. Stasiak G., Mazur A., Koper P., Żebracki K., Skorupska A. 2016. Symbioza rizobiów z roslinami bobowatymi (Fabaceae). Post. Microbiol. 55, 3, 289–299. [http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5532016289.pdf]

6. Sujkowska M. 2009. Przebieg procesu infekcji w układzie symbiotycznym rośliny motylkowate - Rhizobium. Wiadomości Botaniczne 53(1/2): 35–53. [https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botaniczne/archiwum-prac]

Efekty uczenia się:

1. Student zna klasyfikację ryzobiów, rodzaje oraz strukturę anatomiczną brodawek korzeniowych oraz w pogłębionym stopniu rozumie zjawisko specyficzności gospodarza (KA7_WG1).

2. Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zjawisko dialogu molekularnego pomiędzy mikro- i makrosymbiontem, procesem inicjującym powstawanie brodawek (nodulacja) korzeniowych, rozpoznaje oraz zna złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym, których konsekwencją jest powstanie brodawki korzeniowej; zna podłoże genetyczne procesu nodulacji oraz wiązania azotu cząsteczkowego (KA7_WG2).

3. Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu nowoczesne metody izolacji bakterii brodawkowych, mikroskopowej analizy struktury różnych typów brodawek oraz metody statystyczne wykorzystywanych w celu analizy wyników uzyskanych podczas eksperymentu laboratoryjnego, którego celem jest charakterystyka asocjacji bakteryjno-roślinnej (KA7_WG6).

4. Student w pogłębionym stopniu potrafi wykorzystywać spektrofotometr, prosty sprzęt mikrobiologiczny, mikroskop, nowoczesne płytki do oceny tempa metabolizmu bakterii, np EcoPlates (BIOLOG) w celu rozwiązywania problemów badawczych (KA7_UW2).

5. Student jest gotów do stałego poszerzania dorobku zawodowego poprzez rozwiązywanie problemów badawczych, analizę specjalistycznej literatury oraz planowanie eksperymentu (KA7_KR5).

Sposoby weryfikacji

- KA7_WG1, KA7_WG2, KA7_WG6 - sprawdzian pisemny na ocenę

- KA7_UW2, KA7_KR5 - sprawozdanie z przeprowadzonych eksperymentów, konsultacje (wymagana konsultacja wyników analiz przez złożeniem sprawozdania na zaliczenie)

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność na zajęciach - możliwa jest nieobecność na jednych zajęciach

2. zaliczone pozytywnie sprawozdania z wykonanych eksperymentów i udział w konsultacjach - weryfikacja osiągnięcia efektów kształcenia KA7_UW2, KA7_KR5;

3. pisemny sprawdzian na ocenę weryfikujący osiągnięcie efektów kształcenia KA7_WG1, KA7_WG2, KA7_WG6.

Kryteria ocen są zgodne z kryteriami określonymi w par. 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Izolacja bakterii ryzobiowych z brodawek korzeniowych dzikich roślin.

2. Identyfikacja bakterii ryzobiowych - test roślinny oraz wykonanie preparatów mikroskopowych.

3. Badanie zakresu roślinnego gospodarza wyizolowanych ryzobiów.

4. Analiza anatomiczna brodawek korzeniowych różnych gatunków bobowatych.

5. Wpływ symbiotycznych i pasożytniczych ryzobiów na biomasę roślin.

6. Analiza metabolizmu wyizolowanych ryzobów, z wykorzystaniem płytek EcoPlates (BIOLOG) oraz testów in vitro promowania wzrostu roślin.

Metody dydaktyczne:

eksperyment, analiza wyników, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 3031
Ewa Oleńska 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.