Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot monograficzny 390-FS2-2PMD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Scott Calvin – „XAFS for everyone”, CRC Press, 2013.

2. Grant Bunker – „Introduction to XAFS”, Cambridge University Press, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Giorgio Margaritondo – „Elements of synchrotron light: for biology, chemistry, and medical research”, Oxford University Press, 2002.

2. Andrzej Andrejczuk – „Intensywne promieniowanie X, źródła, optyka i niektóre zastosowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010.

3. Referencje podawane w trakcie wykładu.

4. Zasoby Internetu.

Efekty uczenia się:

Student:

1. rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego oraz, o ile specjalność to przewiduje, jej znaczenie dla ochrony zdrowia (K_W01);

2. ma pogłębioną świadomość wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych, świadomość niepewności eksperymentalnych oraz świadomość szczególnej odpowiedzialności za wyniki prowadzonych badań, w tym, o ile specjalność to przewiduje, w odniesieniu do zastosowań medycznych ( K_W03);

3. zna ograniczenia stosowalności wybranych koncepcji teoretycznych oraz procedur eksperymentalnych, w tym, o ile specjalność to przewiduje, procedur pomiarowych stosowanych w fizyce medycznej (K_W04);

4. ma pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki fazy skondensowanej, zna i rozumie podstawowe koncepcje teoretyczne, modele matematyczne wybranych zjawisk oraz zna zastosowania praktyczne, o ile specjalność to przewiduje (K_W05);

5. zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji wybranych koncepcji z zakresu fizyki fazy skondensowanej, o ile specjalność to przewiduje (K_W06);

6. ma pogłębioną wiedzę z matematyki w zakresie matematycznych metod fizyki oraz, o ile specjalność to przewiduje, z zakresu analizy transformat i analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w fizyce medycznej (K_W11);

7. umie ze zrozumieniem stosować metody fizyki teoretycznej do ilościowej i jakościowej analizy wybranych układów i zjawisk fizycznych w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U09);

8. umie określić kierunek uczenia się i zrealizować wybrany program kształcenia w ramach studiów z fizyki w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U11);

9. umie stosować poznane narzędzia matematyki do formułowania i rozwiązywania wybranych problemów z fizyki i zastosowań praktycznych, o ile specjalność to przewiduje (K_U13);

10. rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy oraz potrzebę przekazywania społeczeństwu rzetelnej, opartej na dowodach wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowań, w tym, o ile specjalność to przewiduje, zastosowań medycznych (K_K02);

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na zakończenie wykładu.

Zakres tematów:

Tematy podejmowane na wykładach:

1. Promieniowanie elektromagnetyczne jako narzędzie badawcze

2. Metody przyspieszania cząstek naładowanych

3. Podstawy fizyki wiązki synchrotronowej

4. Laser na swobodnych elektronach

5. Podstawowe techniki synchrotronowe stosowane w analizie materii skondensowanej

6. Podstawy Absorpcyjnej Spektroskopii Promieniowania X (XAS)

7. Struktura bliska krawędzi absorpcji (XANES)

8. Rozciągnięta subtelna struktura widma absorpcyjnego (EXAFS)

9. Znaczenie temperatury w analizie danych absorpcyjnych

10. Metody analizy danych XAS

11. Podstawy Emisyjnej Spektroskopii Promieniowania X (XES)

12. Geometria koła Rowland

13. Rola analizatora w pomiarach XES

14. Metody przetwarzania surowych danych XES

15. Zastosowanie pomiarów XES w analizie materii skondensowanej

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje i aplety w trakcie wykładu, rozwiązywanie problemów i zadań, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 2006
Wojciech Olszewski 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.