Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia średniowiecza 350-HS1-1HS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1.

Monumenta Poloniae Historica (Pomniki Dziejowe Polski), t. II, Lwów 1872

Monumenta Poloniae Historica (Pomniki Dziejowe Polski), t. III, Lwów 1878.

Gall Anonim, Kronika Polska, opr. M. Plezia, Warszawa 1974.

Thietmar, Kronika, tłum. i opr. M.Z. Jedlicki, Warszawa 1954.

K. Tymieniecki, Państwo polskie w stosunku do Niemiec i cesarstwa średniowiecznego w X wieku, [w:] Początki Państwa Polskiego, Poznań 1962, t. I, s. 261-298.

J. Dowiat, Chrzest Polski, Warszawa 1969.

S. Trawkowski, Monarchia Mieszka I i Bolesława Chrobrego, [w:] Państwo pierwszych Piastów, Warszawa 1968, s. 114-145.

J. Sochacki, Stosunki Polski z Cesarstwem Rzymskim w latach 963-1102, Słupsk-Gdańsk 2003.

K. Zernack, Polska a Niemcy i Cesarstwo w X wieku, [w:] Civitas Shinesghe. Mieszko I i początki państwa polskiego, red. J.M. Piskorski, Poznań-Gniezno 2004, s. 27-34.

G. Labuda, Aspekty polityczne i kościelne tzw. „zjazdu gnieźnieńskiego” w roku 1000, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, red. H. Samsonowicz, Kraków 2000, s. 17-34.

2.

Gall Anonim, Kronika Polska, opr. M. Plezia, Warszawa 1974. (lub inne wydanie)

K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza państwa wczesnopiastowskiego, Wrocław 1975. (lub inne wydanie)

D. Borawska, Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku, Warszawa 1964.

Polska pierwszych Piastów: Państwo, społeczeństwo, kultura, red. T. Manteuffel, Warszawa 1968.

3.

Dokumenty soborów powszechnych, t. 2, Kraków 2003.

II Sobór Laterański – kanon XXIII

III Sobór Laterański – kanon XXVII

IV Sobór Laterański – konstytucja 3

Sobór w Vienne – dekret 26

Księga Inkwizycji Bernarda de Gui, Kraków 2002, s. 105-108, 237-250.

J. Grabowski, Postępowanie inkwizycyjne przeciw heretykom w średniowieczu, Warszawa 1937.

M. Lambert, Średniowieczne herezje, Warszawa 2002, s. 135-154.

4.

J. Długosz, Kanonika Krakowskiego Dziejów polskich ksiąg XII, t. II, Kraków 1868, s. 362; t. III, Kraków 1868, s. 236-237, 242.

J. Drabina, Wierzenia, religie, wspólnoty wyznaniowe w średniowiecznej Polsce i na Litwie i ich koegzystencja, Kraków 1994, s. 85-96.

Księga Inkwizycji Bernarda de Gui, Kraków 2002, s. 109-186.

K. Dobrowolski, Pierwsze sekty religijne w Polsce, [w:] Reformacja w Polsce, t. III, 1924.

T. Manteuffel, Narodziny herezji, Warszawa 1963 (lub inne wydanie)

5.

Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, opr. J. i J. Matuszewscy, Łódź 1995, s. 52-104.

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, wyd. II, Warszawa 1994, s. 130-176. (r. IV – Prawo sądowe polskiego średniowiecza)

6.

J. Hauziński, Islam w feudalnych państwach arabskich i krajach ościennych, Warszawa 1977, s. 30-58, 92-100.

P. K. Hitti, Warszawa 1969, s. 95-124.

J. i D. Sourdel, Cywilizacja Islamu, Warszawa 1980, s. 27-62, 121-151.

A.Scarabel, Islam, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę o epoce średniowiecza i różnych obszarach badawczych (politycznej, gospodarczej, społecznej itd).

Zna charakterystykę źródeł średniowiecznych.

KP6_WG1 zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym

KP6_WG2 ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich

KP6_WG3 zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne

KP6_WG4 wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG5 zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

KP6_WG6 zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG7 rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG9 zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historycznych (np. historia polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowa i bezpieczeństwa /służb mundurowych/, kultury, rodziny), a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie

KP6_WG10 ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych

KP6_WK2 wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_WK4 rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

KP6_WK5 rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

KP6_WK6 rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_UW1 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_UW3 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność na zajęciach. Do zaliczenia przedmiotu dopuszczony jest student, który uzyskał minimum 80% obecności na zajęciach. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Większa liczba nieobecności podlega zaliczeniu na dyżurze. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie pisemnej. Studenci są zobowiązani do punktualnego stawiania się na zajęcia.

Zakres tematów:

1.Początki państwa Piastów i jego stosunki z Cesarstwem za Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

2. Organizacja gospodarcza i administracyjna państwa wczesnopiastowskiego.

3.Powstanie i zasady działania średniowiecznej Świętej Inkwizycji.

4. Heretyckie ruchy religijne w społeczeństwach chrześcijańskich Europy Zachodniej i Środkowej w XIII-XIV wieku.

5. Najstarszy Zwód Prawa Polskiego jako przykład średniowiecznego systemu prawa zwyczajowego.

6. Narodziny islamu i jego ekspansja w basenie Morza Śródziemnego w VII i VIII wieku.

Metody dydaktyczne:

Wspólne omawianie poszczególnych zagadnień w oparciu o zadaną literaturę; praca w grupach. Studenci analizują materiały źródłowe i w oparciu o wiedzę zaczerpniętą z literatury mają za zadanie je poprawnie zinterpretować i ocenić ich wartość badawczą. Dodatkowo studenci analizują liczne tabele i wykresy prezentujące procesy demograficzne i społeczno-gospodarcze zachodzące w miastach i wsiac późnośredniowiecznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 46
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 46
Krzysztof Boroda, Piotr Łozowski 15/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 129
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 129
Krzysztof Boroda, Piotr Łozowski 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)