Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie kryzysowe w dziejach 350-HS1-2ZKD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Największe katastrofy w dziejach Polski - https://polskatimes.pl/najwieksze-katastrofy-w-polsce-oto-najwieksze-tragedie-w-historiinaszego-kraju-zdjecia/ar/c1-12784600 Portal Rządowego Centrum Bezpieczeństwa https://rcb.gov.pl/ Centrum Zarządzania Kryzysowego https://www.czk.pl/ Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zarzadzaniekryzysowe-17348453 Krajowy plan zarządzania kryzysowego https://rcb.gov.pl/krajowy-plan-zarzadzania-kryzysowego/ K. Górecka, Zarządzanie kryzysowe na tle wybranych państw sąsiadujących z Polską, [w:] "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa", nr 1/2014, s. 129-152.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG6

1. Zna zasady zarządzania kryzysowego, zna plany i procedury zarządzania kryzysowego.

2. Zna historię wybranych kryzysów oraz sposoby ich rozwiązywania.

3. Zna organizację i zadania instytucji zarządzających bezpieczeństwem.

Umiejętności:

KP7_UW4, KP7_UW5

1. Potrafi poddać analizie zjawiska towarzyszące sytuacjom nadzwyczajnym oraz wskazać sposoby reagowania.

2. Potrafi opisać jak zmieniały się procedury reagowania kryzysowego na przestrzeni dziejów i wskazać ich ciągłość.

3. Potrafi dokonać oceny potencjalnych zagrożeń i ryzyk.

Kompetencje społeczne:

KP7_KK1, KP7_KR2, KP7_KR5

1. Potrafi właściwie zdiagnozować sytuacje kryzysową.

2. Potrafi na bieżąco analizować informacje i weryfikować je w różnych źródłach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Zaliczenie odbywa się w formie egzaminu ustnego w oparciu o notatki, literaturę przedmiotu oraz materiały i prezentacje multimedialne z zajęć. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy bez możliwości zaliczenia przedmiotu.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• zaliczenie ustne – 40% oceny końcowej

W przypadku zajęć online lub mieszanych warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% spotkań w trybie hybrydowym lub zdalnym na platformie Skype i Blackboard. Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności, aktywności w czasie zajęć oraz rozwiązywania zadanych prac.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• praca pisemna na zadany temat – 40% oceny końcowej

Zakres tematów:

1. Historia zarządzania kryzysowego na podstawie wybranych przykładów.

2. Największe katastrofy w dziejach świata i sposoby reagowania kryzysowego.

3. Największe katastrofy w dziejach Polski i sposoby reagowania kryzysowego.

4. Współczesne procedury reagowania kryzysowego.

5. Aspekty prawne budowania procedur reagowania kryzysowego.

6. Służby odpowiedzialne za reagowanie kryzysowe, sposoby działania, zakres obowiązków.

7. Obrona Cywilna, Wojska Obrony terytorialnej jako narzędzia wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

8. Budowanie planów zarządzania kryzysowego na różnych poziomach administracji rządowej i samorządowej.

9. Pandemia koronawirusa na świecie - procedury reagowania kryzysowego w wybranych państwach.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami case study, filmy i materiały poglądowe, ćwiczenia praktyczne z aktywnym udziałem grupy. Praca na platformie Blackboard, udział w spotkaniach online z prowadzącym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 129
Daniel Boćkowski 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.