Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia po 1945 r. 350-HS1-3HPO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręczniki do wyboru

Historia powszechna:

A. Chwalba, Historia powszechna 1989-2011, Warszawa 2011.

E. Czapiewski, J. Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2018.

A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2011.

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

T. Judt, Powojnie: historia Europy od roku 1945, Poznań 2008.

Historia powszechna, T. 19: Od II wojny światowej do wojny o niepodległość Wietnamu, Warszawa 2008.

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005.

Historia Polski:

A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2012.

J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską: historia polityczna 1944-1989, Warszawa 2018.

R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.

R. Michalak, A. Piasecki, Polska 1945-2015. Historia polityczna, Warszawa 2016.

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, wyd. 5 rozsz., Warszawa 2007.

W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2020 (lub wersje wcześniejsze).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

 zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej w zakresie historii po 1945 roku w ujęciu chronologicznym i tematycznym

 ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii Polski po 1945 roku

 zna charakterystyczne dla II połowy XX wieku nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne

 wykazuje znajomość historii porównawczej

 zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

 zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

 zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historycznych (np. historia polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowa i bezpieczeństwa /służb mundurowych/, kultury, rodziny), a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie

 wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

 rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

 rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

 rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami

 potrafi analizować bieżącą sytuację polityczną i gospodarczą

 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń politycznych

 potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

 potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

 uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

 ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

 wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

 Jest gotów do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

 jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

 podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

 Jest gotów do stosowania zasad etycznych

 Jest gotów do funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny, w kontakcie bezpośrednim lub z wykorzystaniem platformy Eduportal

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie (chronologia, terminologia itp.)

2. Bilans wojny, odbudowa ekonomiczna Zachodu.

3. Geneza władzy komunistów w Polsce.

4. Stabilizacja systemu komunistycznego w Polsce.

5. Stalinizm jako system polityczny.

6. Funkcjonowanie partii leninowskiej na przykładzie PZPR.

7. Relacje państwo-Kościół w Polsce do 1956 r.

8. Kultura, propaganda, wychowanie w czasach stalinizmu.

9. Dyktatury niekomunistyczne w powojennej Europie.

10. Chiny pod rządami Mao.

11. Białostocczyzna po II wojnie światowej.

12. Mniejszości narodowe w PRL

13. Przełom roku 1956 w Polsce

14. Wydarzenia 1956 na Węgrzech

15. Gospodarka socjalistyczna

16. Odsłony socjalizmu – NRD, Rumunia, Jugosławia

17. Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych lat 50.-60. XX w.

18. Rok 1968 w świecie zachodnim

19. „Mała stabilizacja” - Polska pod rządami Władysława Gomułki

20. Polski Marzec’68.

21. Wydarzenia 1968 r. w Czechosłowacji

22. Stosunki państwo-Kościół po1956

23. Polska pod rządami Edwarda Gierka.

24. Opozycja lat 70.

25. Białostocczyzna po II wojnie światowej.

26. Rewolucja „Solidarności”.

27. Zachód pod przywództwem Reagana i Thatcher.

28. Katastrofa w Czarnobylu. Sytuacja w zach. republikach ZSRR.

29. Rozkład systemu komunistycznego - Polska lat 80.

30. Przełom ustrojowy, transformacja w Europie Środkowej.

Metody dydaktyczne:

- wykład z elementami dyskusji, prezentacja multimedialna, analiza tekstów źródłowych, danych statystycznych, map

- możliwe nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Eduportal

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 121
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 121
Joanna Sadowska 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)