Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia po 1945 r. 350-HS1-3HPO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską, Warszawa 2018

- A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1998

- Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2009

- Najnowsza historia świata, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Więca, t. 1 1945-1963

- W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r. , Warszawa 2002

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 -zna i rozumie wybrane zagadnienia z historii powszechnej po 1945 r. w ujęciu tematycznym i chronologicznym.

KP6_WG2 - ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii ziem polskich po 1945 r.

KP6_WG6 - zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji z zakresu historii po 1945 r. oraz rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WK2 - wie o istnieniu w naukach historycznych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kultury,

KP6_WK4 - rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.

KP6_UW1 - samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę z historii po 1945 r. w sposób uporządkowany i systematyczny

KP6_UK5 potrafi kompetentnie wypowiadać się w trakcie zajęć na aktualny temat.

KP6_UO1 - uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych na zajęciach

KP6_UU1 - samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik

KP6_KK1 - ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy z zakresu historii po 1945 r.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne, ocena aktywności w trakcie zajęć.

By uzyskać dopuszczenie do zaliczania zajęć student musi uzyskać w sumie 10 plusów za aktywność na zajęciach. Na jednych zajęciach można uzyskać jeden plus. W przypadku mniejszej liczby punktów student musi napisać prace pisemną na zadany przez prowadzącego temat.

Liczba godzin nieobecności kwalifikująca do niezaliczenia - więcej niż 2

Nieobecności na zajęciach studenci powinni zaliczyć w czasie dyżuru prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na 4 pytania.

Pełnia odpowiedź na 4 pytania - bdb

Pełna odpowiedź na 3 pytania - db

Pełna odpowiedź na 2 pytania - dostateczna

Zakres tematów:

2.Zakończenie i konsekwencje II wojny światowej

- Najnowsza historia świata, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Więca, t. 1 1945-1963, s. 10-27, 52-58.

- Gregor Dallas, Zatruty pokój. 1945 - wojna, która się nie skończyła, 2012, ss. 493-590.

3. Instalacja komunistów w Europie Śr.-Wsch.

- W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r. , Warszawa 2002, s. 42-52.

- Najnowsza historia świata 1945-1963, t. 1. pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 2007, s. 65-102.

Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, s. 544-555.

4. Niemcy po II wojnie światowej

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 28-46.

- Erhard Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa 2006, s. 21-84.

- Wanda Jarząbek, Sprawa podpisania traktatu pokojowego z Niemcami w polityce państwa polskiego w latach 1945-1990, http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/Content/45824/PDF/14_jarzabek_sprawa.pdf

5.-6 Podziemie antykomunistyczne w Polsce

- J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską, Warszawa 2018, ss. 81-86.

- https://zkr.ipn.gov.pl/index.html

- Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa - lublin 2007, ss. 2-16, 70-111, 522-524

7. Aparat represji w stalinowskiej Polsce

- Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. I 1944-1956, pod red. Szwagrzyka, Warszawa 2005, s. 19-25.

- Piotr Mayer, Milicja Obywatelska w systemie organów władzy PRL, Toruń 2003, s. 24-29, 208-210, 220-223, 430-433.

Ryszard Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu, Kraków 2009, S. 29-40, 69-85, 85-92, 113-129.

Zbigniew Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii, Łomianki 2012, s. 70-112.

8. ZSRR pod rządami Stalina. 13.03.2020

- Zmierzch ery stalinowskiej (1945-1953), [w:] Michał Heller i Aleksander Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. 2, cz. IV. , Respublica 1988

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, s. 102-111, 192-204, 221-235.

9. Początki zimnej wojny

- W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 002, s. 27-42.

- Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2003, s. 461- 516 (517- 536 wojna w Korei)

- Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2009, ss. 515-524.

- David C. Engerman, Ideologia a geneza zimnej wojny, 1917-1962, [w:] Historia zimnej wojny, t. I, Geneza, pod red. Melvyn P. Lefflerā, Odda Arnea Westada, Oświęcim 2017, ss. 37-58.

- Erhard Cziomer, Przesłanki i istota kształtowania się konfliktu Wschód-Zachód

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/275/Cziomer_Erhard_Przes%C5%82anki_i_istota_kszta%C5%82towania_si%C4%99_konfliktu_Wsch%C3%B3d-Zach%C3%B3d_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y , s. 127-144

10. Różne oblicza wyścigu zbrojeń

- Erhard Cziomer, Przesłanki i istota kształtowania się konfliktu Wschód-Zachód

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/275/Cziomer_Erhard_Przes%C5%82anki_i_istota_kszta%C5%82towania_si%C4%99_konfliktu_Wsch%C3%B3d-Zach%C3%B3d_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y , s. 144-147.

- A. Wolak, Rokowania rozbrojeniowe SALT 1, http://rsawl.awl.edu.pl/images/Archiwum/2013/nr_1/wolak.pdf

- Artykuły opublikowane z Przeglądzie Humanistycznym: https://www.wuw.pl/data/include/cms/Przeglad_Humanistyczny_1456_2017.pdf

- Rodric Braithwaite, Armagedon i paranoja. Zimna wojna - nuklearna konfrontacja, Kraków 2019.

11-12 Struktura i najważniejsze zasady działania PZPR

- Statut PZPR

https://polona.pl/item/statut-polskiej-zjednoczonej-partii-robotniczej-uchwalony-przez-iii-zjazd-pzpr,NTY4MDU4Mw/3/#info:metadata

- A. Pasko, Kulisy władzy ludowej w województwie białostockim 1948-1956, Białystok 2002

http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=3105&from=publication

13. ZSRR po śmierci Stalina. XX Zjazd KPZR

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006.

http://stosunki-miedzynarodowe.pl/teksty-zrodlowe/przemowienia/1106-nikita-chruszczow-o-kulcie-jednostki-i-jego-szkodliwych-nastepstwach

14. ZSRR pod rządami Chruszczowa

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, s. 205-220, 235-248.

https://docer.pl/doc/xn0s5

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa

- Chruszczow - rządy chłopskiego syna

https://www.youtube.com/watch?v=vd-wZXKFOtI

15. Zmiany na Kubie po przejęciu władzy przez Fidela Castro. Kryzys rakietowy

- K. Kubiak, Kuba. Od rewolucji do kryzysu rakietowego, Warszawa 1996

file:///C:/Users/Artur/Downloads/25%20-%20Kuba%20Od%20rewolucji%20do%20kryzysu%20rakietowego.PDF

- Film:

https://www.youtube.com/watch?v=K6FVzURoAhQ

16. Wojna w Wietnamie

- Przemysław Benken, Ofensywa Tet 1968. Studium militarno-polityczne, Szczecin 2016, s. 26-63, 228-229. (Tekst przesyłam w załączniku)

- Janusz Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 r., Bellona, s. 82-107

Książka dostępna jest na stronie (proszę pobrać):

https://docer.pl/doc/n0508s1

Polecam także filmy:

Wojna w Wietnamie cz. 1

https://www.youtube.com/watch?v=pOdd2-leIAw

Wojna w Wietnamie cz. 2

https://www.youtube.com/watch?v=PpDZH7c9wSg

17. Konflikt izraelsko-arabski

Janusz Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 r., Bellona, s. 16-32, 52-64, 109-156.

https://docer.pl/doc/n0508s1

Polecam także filmy:

Wielkie bitwy historii. Wojna sześciodniowa 1967

https://www.youtube.com/watch?v=5p4terobShA

Czołgi i ludzie 02. Wojna Yom Kippur

https://www.youtube.com/watch?v=_1kIbFtYCEI

18-19. System propagandy w PRL

- Łukasz Kamiński, Struktury propagandy w PRL, [w:] Propaganda PRL, pod red. P. Semkowa, Gdańsk 2004, ss. 10-14 [dołączyłem skany]

- Wiktor Pepliński, Cenzura jako instrument propagandy PRL, [w:] Propaganda PRL, pod red. P. Semkowa, Gdańsk 2004, ss. 14-21. [dołączyłem skany]

- Andrzej Krawczyk, Ministerstwo Informacji i Propagandy 1944-1947, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" 25/2, 1986, s. 65-84.

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n2/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n2-s65-84/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n2-s65-84.pdf

- "Socjalizmu będziemy bronić jak niepodległości". O propagandzie PRL z Jerzym Eislerem rozmawia Barbara Polak

http://niniwa22.cba.pl/komunizm_o_propagandzie_prl_jerzy_eisler_ipn.htm

-Stacja PRL. Propaganda:

https://www.cda.pl/video/126094844

Lata 50.:

https://www.youtube.com/watch?v=TuSv-7DlpfA

Lata 60:

https://www.youtube.com/watch?v=m2NHd1AOMKk

Lata 70.:

https://www.youtube.com/watch?v=myujiZWzteA

Plakaty propagandowe:

https://przystanekprl.pl/galeria-propagandy/

Cenzura:

http://knm.uksw.edu.pl/cenzura-w-polsce-ludowej-propaganda-manipulacja-destrukcja/

- Marcin Zaremba, Propaganda sukcesu. Dekada Gierka, [w:] Propaganda PRL, pod red. P. Semkowa, Gdańsk 2004, ss. 22-32

- Mariusz Jastrząb, Mozolna budowa absurdu, Warszawa 1999, s. 13-31, 57-101

- Mariusz Mazur, Propagandowy obraz świata, Warszawa 2003, s. 19-40

20. Telewizja w PRL

Katarzyna Pokorna, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką, a widzem, Kraków 2003, s. 39-41. [załączyłem skan materiału]

Linki:

- Patryk Pleskot, Telewizja w życiu Polaków lat 60., Dzieje Najnowsze 34/4, 2002, s. 115-135.

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2002-t34-n4/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2002-t34-n4-s115-135/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2002-t34-n4-s115-135.pdf

- Patryk, Pleskot, "Radio w walce o pokój i postęp", czyli… początki telewizji w Polsce

https://www.polska1918-89.pl/pdf/radio-w-walce-o-pokoj-i-postep,-czyli-poczatki%E2%80%A6-telewizji-w-polsce-,2158.pdf

- Za kulisami PRL-u. Maciej Szczepański. Moja propaganda sukcesu:

https://www.youtube.com/watch?v=Iwn2k-TqLD0

- Mariusz Grabowski, Labirynty Woronicza, czyli jak telewizja stała się propagandową potęgą?

https://naszahistoria.pl/labirynty-woronicza-czyli-jak-telewizja-stala-sie-propagandowa-potega/ar/12027456

- http://wiekdwudziesty.pl/telewizja-polska-w-latach-1945-81-zarys-historii/

- Cezary Korycki, Pół wieku na Woronicza. Kultowe miejsca, pamiętne programy

https://tygodnik.tvp.pl/43425860/pol-wieku-na-woronicza-kultowe-miejsca-pamietne-programy

- Jak działały media w PRL

https://www.youtube.com/watch?v=bCKzIrFB_84

- Historia czołówki - dziennik telewizyjny

https://www.youtube.com/watch?v=z_4Vs4xMIUA

Katarzyna Pokorna, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką, a widzem, Kraków 2003.

21. Dekolonizacja afrykańska

- Adam Kosidło, O roli czynników zewnętrznych w procesie dekolonizacji Afryki. Próba systematyzacji, "Dzieje Najnowsze", 1991, nr 2, s. 4-25

http://rcin.org.pl/ihpan/Content/47713/download/

- Film: Gdy świat się wali. Dekolonizacja https://www.cda.pl/video/13066103e

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 161 i n. https://docer.pl/doc/xn5sse1

22-23. Sport i polityka

- Michał Kobierecki, Sportowa wojna światów http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/22763/Kobierecki%2C%20Sportowa%20wojna%20%C5%9Bwiatowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- A. Pasko, Polski Komitet Olimpijski w okresie stalinizmu, "Dzieje Najnowsze" , R. 42, z. 1 (2010),

https://www.rcin.org.pl/dlibra/publication/63006/edition/46735

- A. Pasko, Kulisy przyjęcia ZSRR do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, "Dzieje Najnowsze", Rocznik L, nr 1., ss. 149-159.

http://rcin.org.pl/Content/65801/WA303_84399_A507-DN-R-50-1_Pasko.pdf

- A. Pasko, ZSRR i kraje Europy Środkowo-Wschodniej "w walce" o wpływy w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim w okresie prezydentury Johannesa Sigfrida Edströma, "Dzieje Najnowsze", 2020, nr 1, s. 257 i n.

http://www.dn-ihpan.edu.pl/images/DN2020-52-1/11_Pasko.pdf

dodatkowo polecam:

- A. Pasko, Korespondencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z Polskim Komitetem Olimpijskim (1945-1989), Białystok-Kraków 2015.

- A. Pasko, Polski Komitet Olimpijski wobec bojkotu igrzysk olimpijskich w Moskwie (1980) i Los Angeles (1984), [w:] Nie tylko partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989. Geneza, funkcjonowanie, znaczenie, pod red. T. Ruzikowskiego, Warszawa 2017, s. 201-211.

- A. Pasko, Sport wyczynowy w polityce państwa (1944-1989), Kraków 2012.

- A. Pasko, Sprawa bojkotu igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 r. w świetle doniesień zachodnich agencji prasowych oraz relacji polskich korespondentów prasowych, [w:] Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. Rocznicę urodzin, Warszawa 2017, s. 390-402.

A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1989, Kraków 2009.

- H. Konopka, A. Pasko, Igrzyska Olimpijskie w Monachium w 1972 r. areną politycznej rywalizacji Wschodu i Zachodu, [w:] Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, pod red. E. Kużelewskiej i A. Bartnickiego, Toruń 2009, s. 328-341.

M. Słoniewski, Bojkot igrzysk olimpijskich jako instrument polityki międzynarodowej w latach 1976-1988, Warszawa 2016.

D. Wojtaszyn, Sport w cieniu polityki. Instrumentalizacja sportu w NRD, Wrocław 2011.

24. Grudzień'70

- J. Eisler, Grudzień 1970, https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Grudzien_1970-JE.pdf

- Łukasz Kamiński, Tomasz Balbus, Wydarzenia grudniowe w 1970 r. poza Wybrzeżem, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2002, 1/1, 143-160 http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamiec_i_Sprawiedliwosc/Pamiec_i_Sprawiedliwosc-r2002-t1-n1/Pamiec_i_Sprawiedliwosc-r2002-t1-n1-s143-160/Pamiec_i_Sprawiedliwosc-r2002-t1-n1-s143-160.pdf

- Grudzień 1970 r. w oczach Episkopatu Polski

https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/59640?id=59640

- "Intelektualiści polscy milczą zupełnie"- grudzień 1970 - styczeń 1971 w Szczecinie, pod red. S. Ligarskiego, Szczecin 2016 (w załączniku).

25. ZSRR pod rządami Breżniewa

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, s.249-280.

https://docer.pl/doc/xn0s5

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 550-556. https://docer.pl/doc/xn5sse1

26. Stan wojenny

fragment książki Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998,

http://www.wbc.poznan.pl/Content/159445/PDF/7.%20Stan%20wojenny%20w%20Polsce%20(13%20XII%201981%20%20%2022%20VII%201983).pdf

F. Kowalska, Wprowadzenie do stanu wojennego w kontekście debaty historycznej

http://refleksje.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/04-Kowalska.pdf

W przypadku możliwości korzystania z biblioteki polecam:

J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską, Warszawa 2018, s. 362-447

W. Jaruzelski, Stan wojenny. Dlaczego…, Warszawa 1992, s. 1-10, 34-45

A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska, Warszawa 2006, s. 43-65.

27. ZSRR pod rządami Gorbaczowa

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, s. 281-323.

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 680-698.

28. Rozpad Jugosławii

Z. Kuźniar, A. Fronczyk, Wojna etniczna w byłej Jugosławii - źródła i skutki. Wybrane asoekty, "Zeszyty Naukowe WSOWL", nr 2, 2013 r. [załączniki]

K. Ignaszak, Rozpad Jugosławii - historyczne przesłanki do wojny

https://www.academia.edu/11706333/Rozpad_Jugos%C5%82awii_-_Historyczne_przes%C5%82anki_do_wojny

M.J. Zacharias, Międzynarodowe uwarunkowania rozpadu Jugosławii, "Dzieje Najnowsze" 2003, 35/2, ss. 133-164.

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2003-t35-n2/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2003-t35-n2-s133-164/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2003-t35-n2-s133-164.pdf

Izabela Rycerska, Rozpad Jugosławii. Przyczyny i przebieg, Kielce 2003, s. 13-22, 33-43, 75-82, 91-172.

Józef Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-1996, Warszawa 1998, s. 588-602.

29. Zmiany społeczne na świecie na przełomie XX i XI w.

A. Chwalba, Historia powszechna 1989-2011, Warszawa 2011, s. 45-(72)

30. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

praca pod kierunkiem, dyskusja, opowiadanie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 108
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 108
Artur Pasko 20/ szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 121
każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 121
Tomasz Wesołowski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)