Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dokumentacji zabytków 350-HS1-3PZD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Dz. U. z 2003 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (poz. 987) I. STANDARDY DOKUMENTACJI PRAC KONSERWATORSKICH I PRAC RESTAURATORSKICH, PROWADZONYCH PRZY ZABYTKU RUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Warszawa 2011)

KARTA EWIDENCYJNA CMENTARZA INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Warszawa 2011)

Narodowy Instytut Dziedzictwa: http://www.nid.pl/pl/

Literatura uzupełniająca:

Zabytki budownictwa i architektury w Polsce. Województwo białostockie 3, Ośrodek Dokumentacji Zabytków.

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, tomy dotyczące Polski północno wschodniej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG11

zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

KP6_WK3

rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

KP6_WK7

ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

KP6_WK9

ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach i metodach pracy w wybranych sferach działalności kulturalnej lub/i edukacyjnej, lub/i administracyjnej, lub/i gospodarczej, lub/i politycznej, lub/i służb mundurowych

Umiejętności:

KP6_UW1- KP6_UW5

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii w kontekście dokumenatacji zabytków

KP6_UW8

potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK1

potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UK5-KP6_UK6

potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na tematy związane z dokumenatacją zabytków

potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UO1

docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

KP6_KK1-KP6_KK4

ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

KP6_KO2

docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

KP6_KR1-KP6_KR3

stosowania zasad etycznych

funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Podstawy i kryteria oceny: ocena aktywności podczas ćwiczeń;

ocena samodzielnie sporządzonej dokumentacji graficznej, fotograficznej i opisowej wybranego zabytku nieruchomego

Zakres tematów:

Tematy ćwiczeń:

1/ zabytek – definicja i uregulowania prawne w zakresie dokumentacji

2/ dokumentacja rysunkowa – zasady sporządzania

a/ mapa

b/ pomiary

c/ szkic sytuacyjny

d/ zasady inwentaryzacji dokumentacji rysunkowej

3/ dokumentacja fotograficzna:

a/ zasady i technika sporządzania

b/ zasady inwentaryzacji dokumentacji fotograficznej

4/ dokumentacja opisowa – zasady sporządzania i terminologia

Metody dydaktyczne:

konsultacje, warsztaty grupowe, projekty, prace terenowe, prace indywidualne studentów dyskusja nad tekstami i zagadnieniami; prezentacja multimedialna; studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Karczewski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.