Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy statystyki i demografii 350-MS1-1STA
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

P. Francuz, R. Mackiewicz, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin: TN KUL 2007.

M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa: Scholar (wiele wydań).

Efekty uczenia się:

Student dysponuje wiedzą z zakresu podstaw statystyki i demografii, zna związaną z nimi terminologię oraz metody badawcze – KP6_WG1.

Student potrafi gromadzić i analizować informacje pochodzące z publicznych baz danych oraz literatury naukowej, dostrzega silne i słabe strony tego typu analiz – KP6_UW3

Student potrafi wykorzystywać technologie webowe związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją danych statystycznych – KP6_UW11, KP6_UK1

Student dostrzega związek między wiedzą naukową, a procesami społecznymi zachodzącymi w jego otoczeniu – KP6_KO1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu opiera się na dwuczęściowym teście. Z oddzielnych ocen z części statystycznej oraz demograficznej jest następnie wyliczana średnia arytmetyczna. Jeśli student otrzyma ocenę niedostateczną z jednej z części testu, musi ją zaliczyć bez względu na to jak dobrą ocenę uzyskał z drugiej jego części. Oceniana jest aktywność na zajęciach oraz końcowy wynik zaliczenia w formie pisemnej. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Student może przystąpić do zaliczenia przedmiotu mając minimum 80% obecności. Większa liczba nieobecności podlega zaliczeniu na dyżurze. Studenci są zobowiązani do punktualnego stawiania się na zajęcia.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do metodologii badań kwantytatywnych

2. Miary rozkładu

3. Korelacja

4. Regresja

5. Istotność

6. Testy statystyczne

7. Wizualizacja graficzna

15. Zaliczenie zajęć

Metody dydaktyczne:

Zajęcia opierają się na połączeniu formy wykładu, gdy prowadzący rozwija i doprecyzowuje treści znajdujące się w zadanych lekturach, z ćwiczeniami, podczas których studenci (pojedynczo lub w grupach) interpretują dane statystyczne lub demograficzne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Łozowski, Ewa Kaźmierczyk 24/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Łozowski, Ewa Kaźmierczyk 22/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Łozowski, Ewa Kaźmierczyk 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)