Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia stosunków społ.-polit. na pograniczu polsko-białorusko-litewskim w XX-XXI wieku 350-MS1-2HSSP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- W. Śleszyński, Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku, cz. 1, Białystok 2009.

- W. Śleszyński, Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku, cz. 2, Białystok-Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca:

- P. Łossowski, Litwa, Warszawa 2001.

- E. Mironowicz, Białoruś, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- podstawowe terminy, przedmiot badań, metody badawcze wykorzystywane w dyscyplinach naukowych analizujących stosunki międzynarodowe oraz powiązania między tymi dyscyplinami;

- podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami relacji międzynarodowych oraz ich historię;

- ma podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich historycznych uwarunkowań;

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii stosunków międzynarodowych;

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej;

- źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych;

- podstawowe prądy filozoficzne, ideologie i doktryny polityczne;

- podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich podłoże historyczne;

- kontekst historyczny i narzędzia realizacji polityki zagranicznej.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne;

- umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym;

- wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł;

- doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych;

- interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych;

- na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej;

- analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego;

- na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych;

- merytorycznie argumentować i dyskutować w języku polskim i obcych, przedstawiać swoje opinie i odnosić się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych;

- samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst;

- ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych;

- ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy;

- docenia rolę wiedzy uzyskanej w dziedzinie obszaru zainteresowań dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym;

- docenia, szanuje i jest gotów promować dziedzictwo historyczno-kulturowe swojego regionu, Polski i Europy;

- funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji;

- uznawania i szanowania różnic punktów widzenia determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu)

Zakres tematów:

1/ Kresy a pogranicze. Pogranicze i granice. Różnice terminologiczne

2/ Budzenie się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w drugiej połowie XIX wieku

3/ Stosunki społeczno-polityczne na przełomie XIX i XX wieku

4/ I wojna światowa – czas konfliktu militarnego. Polskie koncepcje polityczne – inkorporacja, federacja, idea krajowa

5/ Wojna polsko-rosyjska. Konflikt polsko-litewski. Idea powołania Litwy Środkowej

6/ Konflikt polsko-rosyjski w politycznym plakacie propagandowym czasu wojny

7/ Polityka wewnętrzna państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II RP

8/ Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym na przykładzie karykatur

9/ Lata okupacji sowieckiej 1939-1941. Propaganda i represje

10/ Lata okupacji niemieckiej 1941-1944. Kwestia litewska i białoruska w polityce władz okupacyjnych

11/ Litwa i Białoruś pod rządami sowieckimi. Kwestia polskiej mniejszości na Litwie i Białorusi

12/ Budowa niepodległych państw. Białoruś w poszukiwaniu nowej tożsamości. Pierwsze lata niepodległej Litwy. Kwestia mniejszości polskiej na Litwie.

13/ Czasy rządów Łukaszenki. Stosunki białorusko-polskie. Konflikt wokół środowiska mniejszości polskiej na Białorusi.

14/ Współczesna ideologia państwa Białoruskiego 2001-2021

15/ Dziedzictwo paryskiej „kultury” a współczesne wyzwania badawcze na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Podsumowanie zajęć. Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykład online za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 102
Wojciech Śleszyński 59/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)