Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening twórczości 380-DS5-1XAKM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Biela, A. (2015). Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie. Warszawa: Samo Sedno, Edgard.

Nęcka, E. (1994). TRoP…Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Kraków: „Impuls”.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, Szymura, B. (2008). Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Kraków” „Impuls”.

Szmidt, K.J. (2010). ABC kreatywności. Warszawa: Difin.

Szmidt, K.J. (2019). ABC kreatywności. Kontynuacje. Warszawa: Difin.

Szmidt, K.J. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II, Gliwice: Sensus.

Szmidt, K.J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion.

Literatura uzupełniająca:

Bowkett, S. (2000). Wyobraź sobie, że… ćwiczenia rozwijające myślenie twórcze uczniów. Warszawa: WSiP.

De Bono, E. (1998). Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Prima.

De Bono, E. (2009). Umysł kreatywny: 62 ćwiczenia rozwijające intelekt. Warszawa: Studio Emka.

Pugliese, Ch. (2010). Being Creative. Surrey: Delta Publishing.

Szmidt, K.J. (1994). Elementarz twórczego życia, czyli o sposobach twórczego myślenia i działania. Warszawa: Intra.

Szmidt, K.J. (2005). Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje - rady na twórczą drogę. Kraków: „Impuls”.

Szmidt, K.J. (red.). (2005). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: WSHE.

Szmidt, K.J.( red.). (2003). Dydaktyka twórczości. Kraków: „Impuls”.

Szmidt, K.J., Modrzejewska – Świgulska, M. (red.). (2005). Psychopedagogika działań twórczych. Kraków” „Impuls”

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie zasady projektowania i prowadzenie działań diagnostycznych uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne, w tym zakres i jakość wsparcia społecznego (KA7_WK1);- zadanie warsztatowe, portfolio

2. Student potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy (KA7_UW3);-zadanie warsztatowe, portfolio

3. Student potrafi rozwijać kompetencje kluczowe dzieci lub uczniów, w szczególności kreatywność, krytyczną refleksję i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów (KA7_UO2)-zadanie warsztatowe-portfolio

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń cząstkowe:

•samoocena aktywności studenta na ćwiczeniach (zadania warsztatowe),

•samoocena efektów pracy zespołowej,

•ocena za projekt (portfolio- "Jestem twórcą siebie i świata": mapa twórczego potencjału)

Liczba punktów wymagana do zaliczenia (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

Punktacja/oceny:

91%-100% bdb

81%-90% db plus

71%-80% db

61%-70% dst plus

51%-60% dst

50% – ndst

aktywność na zajęciach (samoocena),

projekt - "Jestem twórcą siebie i świata" (portfolio- mapa twórczgo potencjału).

Zakres tematów:

Sposoby definiowania twórczości, poziomy twórczości, analiza czynników sprzyjających i hamujących twórczą aktywność człowieka. Rola nauczyciela twórczości w rozwijaniu potencjału twórczego wychowanków. Istota rozwijania kompetencji twórczej przyszłych nauczycieli. Ja jako jednostka twórcza.

Psychoedukacyjne zasady stymulowania kreatywności. Podstawowe założenia treningu kreatywności: etapy treningu twórczości; model rozwijania twórczego potencjału człowieka. Poznanie i testowanie metod, strategii, technik oraz ćwiczeń rozwijania: myślenia wyobrażeniowego, ciekawości poznawczej, zdolności skojarzeniowych oraz ekspresji twórczej.

Metody dydaktyczne:

metody dydaktyki twórczości (metody twórczego rozwiązywanie problemów, pokonywania sztywności myślenia, rozwijania myślenia wyobrażeniowego i ciekawości poznawczej, rozwijania zdolności skojarzeniowych: transformacje, asocjacje, analogie, metafory); mapa twórczego potencjału (identyfikowanie zasobów rozwojowych nauczyciela)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala B125 (cwi)
Beata Kunat 21/ szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala B125 (cwi)
Beata Kunat 21/ szczegóły
3 co drugi piątek (parzyste), 8:30 - 10:00, sala B125 (cwi)
Beata Kunat 20/ szczegóły
4 co drugi piątek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala B125 (cwi)
Beata Kunat 20/ szczegóły
5 co drugi piątek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala B125 (cwi)
Beata Kunat 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)