Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze publiczne 330-PS1-2UPPG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających)

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania)

- akty prawne - C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających)

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania)

- G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018

- G. Kozieł (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Kometarz, wyd. CH Beck, 2019

- akty prawne wskazane w ramach wykładu oraz ćwiczeń z przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Wynik pozytywy z zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego.

Dopuszczalna liczba nieobecności (w ramach ćwiczeń z przedmiotu): 1. Każda kolejna nieobecność wymaga zaliczenia w ramach

konsultacji z przedmiotu w terminie 2 tygodni od daty danej nieobecności, bądź ustania przyczyny nieobecności.

- ocenianie ciągłe (aktywność w trakcie zajęć) – ćwiczenia

- zaliczenie na ocenę (odpowiedź ustna) – ćwiczenia

Zakres tematów:

Temat 1 – Pojęcia przedsiębiorcy i działalności gospodarczej w prawie polskim

1. Geneza i ewolucja pojęcia „przedsiębiorca” w prawie polskim

2. Definicja „przedsiębiorcy” w prawie polskim:

a) Aspekt przedmiotowy – pojęcie działalności gospodarczej i kryteria działalności gospodarczej wynikające z definicji ustawowej

b) Aspekt podmiotowy – przedsiębiorca jako osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej ale posiadająca z mocy odrębnych ustaw w zdolność prawną

3. Definicje obowiązujące na gruncie różnych ustaw

4. Wyłączenia z kategorii działalności gospodarczej i z kategorii przedsiębiorców

5. Klasyfikacje przedsiębiorców (w tym wg wielkości ekonomicznej przedsiębiorstwa)

Temat 2 – Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej w prawie Unii Europejskiej

1. Pojęcie i wyznaczniki działalności gospodarczej ukształtowane w dorobku UE:

a) Swoboda przedsiębiorczości i jej elementy konstrukcyjne

b) Swoboda świadczenia usług i jej elementy konstrukcyjne

2. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie UE

a) Osoby fizyczne jako przedsiębiorcy w prawie UE

b) Podmioty inne niż osoby fizyczne jako przedsiębiorcy w prawie UE

Temat 3 – Legalizacja działalności gospodarczej (legalizacja przedsiębiorcy)

1. Cele i założenia związane z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej

2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – zasady ewidencjonowania działalności gospodarczej osób fizycznych

3. Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr przedsiębiorców KRS i zasady rejestracji działalności gospodarczej

4. Inne rejestry przedsiębiorców (działalności gospodarczej) i ich funkcje

5. Problem nabywania i utraty publiczno-prawnego statusu przedsiębiorcy

Temat 4 – Ogólne warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

1. Istota

2. Źródła

3. Katalog

4. Treść

5. Policja gospodarcza i formy jej wykonywania:

a) Geneza i definicja policji gospodarczej

b) Cel policji gospodarczej

c) Podstawy prawne

d) Organy wykonujące zadania policji gospodarczej

e) Instrumenty prawne i procedura ich stosowania (środki ochrony prawnej przedsiębiorcy)

Temat 5 – Reglamentacja działalności gospodarczej

1. Istota reglamentacji działalności gospodarczej

2. Materialne i proceduralne cechy relewantne poszczególnych form reglamentacji

3. Podejmowanie i wykonywanie regulowanej działalności gospodarczej

4. Koncesje i koncesjonowanie

5. Podejmowanie i wykonywanie działalność gospodarczej objętej obowiązkiem uzyskania zezwolenia

Temat 6 – Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez podmioty zagraniczne

1. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez obywateli innych państw i osoby zagraniczne

2. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez przedsiębiorców zagranicznych

Temat 7 – Obowiązki Państwa (i jego organów) wobec przedsiębiorców i działalności gospodarczej

1. Istota i katalog obowiązków

2. Zasady ogólne

3. Instytucje

a) Interpretacje i objaśnienia prawne

b) Zawieszenie (i wznowienie) działalności gospodarczej

c) Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

d) Rzecznik przedsiębiorców

Temat 8 – Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli

2. Organy kontroli

3. Zakres regulacji

4. Zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy

5. Wyłączenia i ograniczenia stosowania zasad ogólnych kontroli

Temat 9 – Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego

1. Zakres dopuszczalnej działalności gmin, powiatów i województw w świetle uregulowań tzw. „ustaw samorządowych”

2. Zakres dopuszczalnej działalności JST w świetle u.g.k.

3. Formy działalności gospodarczej JST

4. Działalność gospodarcza a gospodarka komunalna

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia i konsultacje z przedmiotu oraz praca własna studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 318
Karolina Liberadzka-Czubowska 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.