Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe JST 330-PS1-2UPFI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012

2) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

3) Ruśkowski E. Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007

4) Salachna J. (red.), Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa - projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość, Gdańsk 2014

Literatura uzupełniająca:

1) Salachna J.M. (red.), Stelmaszczyk K., Tyniewicki M., Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2019

2) Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, Gdańsk 2012

Źródła prawa:

1. Ustawa o finansach publicznych

2. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

3. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

4. Samorządowe ustawy ustrojowe: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- 2UPFI_W01: w zaawansowanym stopniu zakres i charakter dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, w tym ich miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk społecznych (sposób weryfikacji: egzamin pisemny) - KP6_WG1;

- 2UPFI_W02: w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa finansowego JST, w szczególności regulacji prawnych dotyczących budżetu samorządowego oraz procedur jego uchwalania, wykonywania oraz kontroli wykonania (sposób weryfikacji: egzamin pisemny) - KP6_WG5;

- 2UPFI_W03: w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania sposób weryfikacji: egzamin pisemny) - KP6_WG6;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- 2UPFI_U01: identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych związanych z gospodarką finansową JST (sposób weryfikacji: egzamin pisemny) - KA6_UW1;

- 2UPFI_U02: dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym wynikających z konstrukcji budżetu samorządowego (sposób weryfikacji: egzamin pisemny) - KA6_UW3;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- 2UPFI_K01: krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie konstrukcji budżetu JST i procedury budżetowej (sposób weryfikacji: egzamin pisemny) - KP6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edukacyjnej EduPortal.

Wymogi techniczne:

1. zalecany laptop z systemem Windows 8 lub nowszym wraz z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, z dostępem do stałego łącza internetowego (niezalecany internet mobilny), z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox 69 lub wyższej (nie zalecane Opera, Internet Explorer);

2. zalecany komputer stacjonarny z systemem Windows 8 lub nowszym wraz z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, z dostępem do stałego łącza internetowego (niezalecany internet mobilny), z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox (nie zalecane Opera, Internet Explorer), mikrofonem i kamerą internetową.

Wykład - egzamin testowy, 20 pytań z 4 możliwymi odpowiedziami, przy czym tylko 1 jest prawidłowa. Minimalna ilość punktów niezbędnych do zdania egzaminu: 10 pkt (50%).

Skala ocen końcowych:

18-20 pkt - ocena bardzo dobra

17-16 pkt - ocena dobra plus

14-15 pkt - ocena dobra

12-13 pkt - ocena dostateczna plus

10-11 pkt - ocena dostateczna

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Budżet jednostek samorządu terytorialnego (zagadnienia podstawowe): pojęcie forma oraz elementy istotne budżetu jednostek samorządu terytorialnego, (JST), charakter prawny budżetu JST, zewnętrzna i wewnętrzna struktura budżetu, rodzaje i katalog dochodów budżetu JST, katalog wydatków budżetowych JST, definicja nadwyżki i deficytu budżetowego oraz źródła jego finansowania, planowanie wieloletnie w JST (wieloletnia prognoza finansowa JST)

2. Opracowywanie i uchwalanie uchwały budżetowej JST: rola organów wykonawczych JST w opracowywaniu projektu uchwały budżetowej, uchwalanie uchwały budżetowej JST, publikacja i obowiązywanie uchwały budżetowej JST

3. Wykonywanie uchwały budżetowej JST: zasady wykonywania budżetu JST, rezerwy w budżecie samorządowym, udzielanie i rozliczanie dotacji budżetowych, przenoszenie i blokowanie wydatków budżetowych, bankowa obsługa budżetu samorządowego, sprawozdawczość budżetowa, instytucja absolutorium w budżecie JST oraz jej skutki

4. Rola regionalnych izb obrachunkowych (RIO) w gospodarce finansowej JST: status, zadania i struktura RIO, nadzór i kontrolna RIO nad gospodarką finansową JST, funkcja opiniodawcza i szkoleniowa RIO

Metody dydaktyczne:

Wykład - prezentacja obejmująca zagadnienia teoretyczne z jednoczesnym podaniem przykładów praktycznych, jak również angażująca studentów do zadawania pytań.

Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 316
Marcin Tyniewicki 24/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.