Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia opodatkowania 330-PS1-2UEOP1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gomułowicz A., Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2012.

3. Smoleń P., Wójdowicz W. (red.), Prawo podatkowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021.

4. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

5. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa w warszawie, Warszawa 2006.

6. Mastalski R., Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019

7. Wolański, System podatkowy, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

1. Oktaba R., Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2017

2. Kudła J., Ekonomia opodatkowania międzynarodowego, Difin, Warszawa 2013

3. Oktaba R., Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2017

4. Rosen H. S., Public Finance, McGraw-Hill Higher Education, New York 2010.

5. Taxation trends in the European Union, Publications Office of the European Union, 2021

6. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2UEOP1_W01 ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą konstrukcji podatku oraz jego ekonomiczno-prawnego znaczenia KP6_WG1, prace pisemne, aktywność

2UEOP1_W02 zna w zaawansowanym stopniu teoretyczne podstawy kształtowania polityki fiskalnej, w tym polityki podatkowej KP6_WG4, prace pisemne, aktywność

2UEOP1_W03 posiada zaawansowaną wiedzę na temat poszczególnych instytucji podatkowych tworzących system podatkowy KP6_WG6, prace pisemne, aktywność

UMIEJĘTNOŚCI

2UEOP1_U01 potrafi właściwie identyfikować skutki poszczególnych zmian w systemie podatkowym KP6_UW1, prace pisemne, projekty grupowe, aktywność, prezentacje

2UEOP1_U02 dysponuje umiejętnością identyfikowania poszczególnych elementów prawnej konstrukcji podatku KP6_UW4, prace pisemne, projekty grupowe, aktywność, prezentacje

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2UEOP1_K01 jest przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie ekonomii opodatkowania KP6_KK1, projekty grupowe, aktywność

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie powyżej 50% punktów uzyskanych w następujący sposób:

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, prezentacja, opracowanie studiów przypadku indywidualnie i w grupach),

- test pisemny.

Punktacja:

- aktywność na zajęciach: 20 pkt.

- prezentacja: 10 pkt.

- kolokwium: 30 pkt.

Oceny:

5,0 55 – 60 pkt.

4,5 49 – 54 pkt.

4,0 43 – 48 pkt.

3,5 37 – 42 pkt.

3,0 31 – 36 pkt.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze). Nieobecności

przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

Temat 1. Teoretyczne aspekty podatku i opodatkowania: Aspekt ekonomiczny, ustrojowy i prawny podatku, zasady podatkowe, cechy

sytemu podatkowego, ogólne ramy koncepcyjne wyboru między systemami podatkowymi, polityka podatkowa, gospodarcze i społeczne skutki podatku

Temat 2. Funkcje podatków i systemu podatkowego w gospodarce: funkcja dochodowa i funkcje niefiskalne, neutralność podatkowa.

Temat 3. Zasady podatkowe: Klasyfikacja zasad podatkowych, zasady podatkowe jako kryteria oceny podatków, współczesne ujęcie

zasad podatkowych.

Temat 4. Rozkład podatków: Rozkład obciążeń podatkowych w warunkach konkurencji doskonałej, rozkład obciążeń podatkowych w warunkach niedoskonałej konkurencji, podatki równoważne.

Temat 5. Efektywność a sprawiedliwość opodatkowania: Podatki a efektywność ekonomiczna, efektywność opodatkowania a wydajność

podatków, efektywność systemu podatkowego, definiowanie i istota sprawiedliwości podatkowej.

Temat 6. Optymalne opodatkowanie: Błędne przekonania dotyczące optymalnego opodatkowania, Opodatkowania optymalne i efektywne

w sensie Pareta, Opodatkowanie zróżnicowane.

Temat 7. Baza podatkowa: Zakres przedmiotowy podatków dochodowych, przychodowych, majątkowych i konsumpcyjnych.

Temat 8. Systemy podatkowe: Pojęcie i typologia systemów podatkowych, historyczne i współczesne systemy podatkowe, struktura

systemów podatkowych.

Temat 9: Postawy wobec opodatkowania: Mentalność podatkowa, moralność podatkowa, opór podatkowy.

Temat 10. Europejskie systemy podatkowe i ich wpływ na aktywność gospodarczą na tle porównawczym: Wybrane systemy podatkowe w

UE, Koordynacja podatków w UE, Harmonizacja systemów prawa podatkowego.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (samodzielna praca Studentów i praca w grupach)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 207
Aneta Kargol-Wasiluk 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.