Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia wschodnich sąsiadów Polski (Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy) 350-MS1-3NHW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013

P. Łossowski, Litwa, Warszawa 2001

H. Wisner, Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999

K. Buchowski. Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013

Hrycak Jarosław, Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000.

Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Historia Białorusi od połowy XVIII w. do końca XX wieku, Białystok, b.d.w.

Mironowicz Eugeniusz, Historia Białorusi XX i XXI wieku, Białystok 2021.

L. Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

D. Remnick, Zmartwychstanie. Walka o nową Rosję, Warszawa 1997

W. Marciniak, Rozgrabione imperium, Kraków 2001

Olszański Tadeusz, Historia Ukrainy w XX wieku, Warszawa 1994.

Szybieka Zachar, Historia Białorusi 1795-2000, Lublin 2002.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

- podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami relacji międzynarodowych oraz ich historię

- ma podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich historycznych uwarunkowań

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii stosunków międzynarodowych

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej

- źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych

- podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich podłoże historyczne

Student potrafi

- dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne

- umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym

- wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

- doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

- interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych

- na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej

- analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego

- na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych

- komunikować się w jednym języku wschodnioeuropejskim na poziomie A2 ESOKJ

Student

- docenia rolę wiedzy uzyskanej w dziedzinie obszaru zainteresowań dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

- docenia, szanuje i jest gotów promować dziedzictwo historyczno-kulturowe swojego regionu, Polski i Europy

Student jest gotów do:

- pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań, stosując się do zasad etycznych

- funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

Student zna i rozumie

- podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami relacji międzynarodowych oraz ich historię

- ma podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich historycznych uwarunkowań

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii stosunków międzynarodowych

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej

- źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych

- podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich podłoże historyczne

Student potrafi

- dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne

- umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym

- wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

- doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

- interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych

- na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej

- analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego

- na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych

- komunikować się w jednym języku wschodnioeuropejskim na poziomie A2 ESOKJ

Student

- docenia rolę wiedzy uzyskanej w dziedzinie obszaru zainteresowań dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

- docenia, szanuje i jest gotów promować dziedzictwo historyczno-kulturowe swojego regionu, Polski i Europy

Student jest gotów do:

- pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań, stosując się do zasad etycznych

- funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Student losuje 3 z zestawu 60 pytań. Pytania zostaną podane do wiadomości studentom tydzień przed egzaminem. Pytana nawiązują do treści wykładu i wskazanej literatury.

Zakres tematów:

Geneza litewskiego odrodzenia narodowego na przełomie XIX i XX w.

- Litwa w latach międzywojennych

- Dzieje Litwy i Litwinów podczas drugiej wojny światowej

- Historia LSRR

- Druga niepodległość Litwy- blaski i cienie

- Stosunki litewsko-polskie w XX i XXI w.

- Ruchy narodowe Ukraińców i Białorusinów na przełomie XIX i XX wieku. I wojna światowa i wojny o niepodległość.

- BSRR i USRR – od nacjonalizacji do sowietyzacji. Białorusini i Ukraińcy w międzywojennej Polsce.

- II wojna światowa na Litwie i Białorusi.

- Powojenna historia BSRR i USRR.

- Rozpad imperium sowieckiego. Budowa niepodległych państw: Republiki Ukrainy i Republiki Białoruś.

- Kolorowe rewolucje. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, jej uwarunkowania i konsekwencje.

Epoka Gorbaczowa, próby reform i destabilizacja systemu

Rozpad ZSRR, narodziny Federacji Rosyjskiej - uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe

FR w okresie prezydentury Jelcyna - społeczeństwo, gospodarka, życie polityczne

FR w stosunkach międzynarodowych w latach 90-tych XX w.

Przebudowa stosunków politycznych i społecznych w Rosji w XXI wieku

Polityka zagraniczna prezydenta Putina

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 46
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 94
Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz, Janusz Danieluk 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)