Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 430-KS1-3SEML7
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 8
Literatura:

Małgorzata Rygielska, O „tekście kultury”, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej nr 2015/1(22), Wrocław 2015

http://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew22_rygielska.pdf

Magdalena Wołoszyn, Czy memy to teksty kultury?, TORUŃSKIE STUDIA BIBLIOLOGICZNE, 2019, nr 1 (22)2019, s. 9-28

https://sun.uwb.edu.pl/mail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=5834&_part=2&_frame=1&_extwin=1

J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Teksty kultury: oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1-2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006.

G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010

Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, t. 1-2, Lublin 2006.

- Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007.

- Tradycja w tekstach kultury, pod red. J. Adamowskiego, J. Styka, Lublin 2009.

- A. Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków 1997.1.

- Tajemnica w tekstach kultury, pod red. A. Borkowskiego, E. Borkowskiej, M. Pliszki, siedlce 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie...:

KA6_WK2 główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze

KA6_WG3 podstawową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną w języku polskim i w wybranym języku obcym

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA6_UW1 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

KA6_UW3 formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia, opracowywać i prezentować wyniki pracy

KA6_UK1 komunikować się z wykorzystaniem poznanej terminologii kulturoznawczej

KA6_UU1 samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze

na poziomie podstawowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KK1 wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy

i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

KA6_KR3 przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury

Metody i kryteria oceniania:

Wedle standardów i kryteriów oceny pracy licencjackiej na kierunku kulturoznawstwo oraz egzaminu licencjackiego:

Temat pracy musi być zatwierdzony do końca V semestru studiów. Tematy prac oraz wszelkie w nim zmiany wymagają zatwierdzenia przez Radę Instytutu.

Kierownik seminarium po semestrze V (do końca sesji poprawkowej semestru zimowego) wystawia ocenę cząstkową na podstawie:

- zatwierdzanego tematu pracy licencjackiej przez radę ISK

- bibliografii pracy licencjackiej

- przesłanego do promotora pierwszego rozdziału pracy licencjackiej ( do końca sesji poprawkowej semestru zimowego).

Ocena końcowa/zaliczeniowa seminarium obejmuje średnią z ocen na półroczne (mikro zaliczenie) i na koniec roku.

Kalendarium pracy nad dysertacją:

1. koniec sesji poprawkowej semestru V: I rozdział

2. koniec marca: II rozdział

3. koniec kwietnia: III rozdział

4. 15 czerwca – ostateczna wersja pracy zatwierdzona przez promotora zostaje wprowadzona do systemu APD

Zakres tematów:

Propozycje problemów badawczych:

- sposoby reprezentacji światów fikcyjnych w tekstach kultury popularnej

- cechy dystynktywne wyobraźni popkulturowej

- przemiany sposobów kreowania wyobrażeń światów fabularnych

- interseksualność

- tematy humanistyki zaangażowanej i ich reprezentacja

- analiza i interpretacja tekstów kultury popularnej w kontekście ich hybrydyczności

- analiza fabuł tekstów kultury charakterystyczna dla obecnych czasów obecnych – ujęcie w perspektywie historii kultury (literatura, filmy, seriale, gry komputerowe, sztuki wizualne i performatywne, takie jak teatr, wystawy

- konstrukowanie pracy licencjackiej (zasady, formatowanie, stawianie tez i argumentacji, aspekty merytoryczne, konstruowanie odsyłaczy, bibliografii, filomografii i netografii)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje

Zaliczenie na ocenę – ocena aktywności na seminarium, praca licencjacka, egzamin dyplomowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:15 - 11:45, sala B12
Karolina Wierel 9/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)