Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli ekonomicznej 400-ES2-1HME
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

2. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.

2. H. Landreth, D. C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.

4. M. Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012.

5. U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,

Katowice 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Wozinski, Dzieje kapitalizmu, Prohibita, Warszawa 2017.

2. D. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2005.

3. M. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

E2_W04 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społeczno-ekonomicznych oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a

także ma pogłębiona wiedzę w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społeczno-ekonomicznych;

E2_W06 ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych

dyscyplinie nauk ekonomicznych, a także modelowania struktur gospodarczych;

E2_W09 ma pogłębioną wiedzę o poglądach wybranych rodzajów podmiotów, instytucji i struktur ekonomiczny oraz wybranych kategorii

więzi ekonomicznych i o ich historycznej ewolucji.

UMIEJĘTNOŚCI:

E2_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych, formułować własne opinie na

ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze, w zakresie dyscypliny nauk ekonomicznych i je weryfikować;

E2_U06 potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk ekonomicznych oraz

poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy;

E2_U07 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i

samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów;

E2_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

E2_K06 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

E2_W04 - praca pisemna, aktywność podczas dyskusji;

E2_W06 - egzamin, praca pisemna;

E2_W09 - egzamin, praca pisemna, aktywność;

E2_U03 - egzamin, praca pisemna, obserwacja i ocena, aktywność;

E2_U06 - praca pisemna;

E2_U07 - praca pisemna, aktywność;

E2_U09 - praca pisemna, egzamin;

E2_K06 - obserwacja i ocena, aktywność podczas dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Formy oceny z ćwiczeń z przedmiotu Historia Myśli Ekonomicznej:

- ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń, aktywność przy rozwiązywaniu problemów, praca pisemna na temat wybranego dorobku Noblisty z

ekonomii. Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach - 2h. Nieobecność powyżej 2h jest odpracowywana podczas konsultacji z

wykładowcą przedmiotu.

Zakres tematów:

1-2. Przedmiot historii myśli ekonomicznej

3-4. Przedklasyczna myśl ekonomiczna

5. System ekonomiczny J. M. Keynesa. Popytowa teoria dochodu narodowego.

6. Nowa makroekonomia.

7. Monetaryzm.

8. Nowa szkoła keynesowska.

9. Szkoła chicagowska.

10.Teoria praw własności.

11. Teoria publicznego wyboru.

12. Ordoliberalizm. Społeczna gospodarka rynkowa.

13. Polska myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej i współczesna.

14. Społeczna nauka kościoła. Idea pracy, kapitału i gospodarki rynkowej w Encyklikach.

15. Teorie wybranych laureatów nagrody Nobla w ekonomii.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne z ćwiczeń:

- ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączone z dyskusją ze studentami, przygotowanie przez

studentów prac pisemnych z zakresu historii ekonomii

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 16:50 - 20:00, sala 404
każdy poniedziałek, 16:50 - 18:20, sala 403
co druga środa (nieparzyste), 16:40 - 18:20, sala 404
Marian Zalesko, Jaroslav Volkonovski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)