Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe 370-SN2-1PROFP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinasowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

- L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej, Tarnów 2007

- B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych (na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych), Białystok 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza, student zna i rozumie:

KA7_WK1 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie

dotyczącym prawa związanego z obszarem prawa podatkowego

(materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz zakresu działania

podmiotów uprawnionych do wymiaru oraz poboru podatków;

Umiejętności, student potrafi:

KA7_UW4 - formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami

badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem

podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz zakresu działania organów i sądów

realizujących zadania związane ze stosowaniem prawa

podatkowego;

KA7_UK2 - prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami

i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym)

obowiązującym w obszarze podatków i administracji skarbowej;

Kompetencje społeczne, student jest gotów do:

KA7_KK1 - krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych

z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji

skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego)

oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy

prawa podatkowego.

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność na zajęciach – wartość 15% oceny końcowej;

b) aktywność na zajęciach – wartość 20% oceny końcowej;

c) opracowanie i przedstawienie podstawowych założeń metodologicznych na wybrany na dysertacje magisterską temat - w formie roboczej wersji wstępu dysertacji (zawierającego m.in. przesłanki wyboru tematyki, założenia badawcze i cel pracy) oraz zarysu spisu treści – wartość 65% oceny końcowej.

Zakres tematów:

Istota pracy magisterskiej: - cechy pracy magisterskiej; różnice pomiędzy pracą licencjacką a magisterską; - kryteria oceny merytorycznej dysertacji i sposoby ich uwzględniania w trakcie samodzielnej pracy nad tekstem; - specyfika prac z nauk administracyjno-prawnych; - rola promotora; - znaczenie praktyk dla prawidłowego przygotowania pracy magisterskiej; - kryteria oceny pracy magisterskiej.

Metodologia nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawnych, w tym nauki o administracji: - warunki poprawnego formułowania celów dysertacji, w tym z uwzględnieniem wymogu praktycznego ukierunkowania pracy; - konstruowanie pytań badawczych i hipotez; - korelacja celu/ów pracy z pytaniami i hipotezami; - podstawowe metody badawcze i adekwatność ich stosowania (czynniki decydujące o wyborze metod); - najczęściej popełniane błędy metodologiczne.

Zasady wyboru tematu pracy magisterskiej: - granice wyznaczania tematyki dysertacji z zakresu określonego seminarium; - kryteria doboru tematyki przyszłej pracy magisterskiej (w tym związek z odbywaną praktyką zawodową); - przykładowe tematy prac; - uzasadnienie wyboru tematu (w tym uzasadnienie o charakterze praktycznym).

Struktura i technika pisania pracy magisterskiej – zasady ogólne: - kryteria strukturyzacji zawartości merytorycznej i rola spisu treści; - rozdziały prace a cele dysertacji oraz sformułowane pytania badawcze i hipotezy; - układ tekstu; - język pracy; - techniczne i redakcyjne wymogi tekstu pracy.

Metody gromadzenia informacji naukowej: - źródła informacji naukowej oraz praktycznej; - internet jako źródło informacji; jawność informacji publicznych (rola Biuletynu Informacji Publicznej).

Analiza materiałów źródłowych: - zasady oceny przydatności materiałów i ich selekcja; - analiza aktów normatywnych i literatury naukowej; - uzyskiwanie i interpretacja danych dostępnych publicznie lub uzyskanych w trakcie praktyk zawodowych.

Metody dydaktyczne:

Seminarium: prezentacja problematyki związanej z przygotowaniem pracy dyplomowej, dyskusja, prezentacje przygotowane przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala 219
co druga niedziela (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala e-learning
Joanna Salachna 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)