Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz.1 450-ZS1-1GER1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bęza Stanisław, Blickpunkt Wirtschaft. Niemiecki w ekonomii i biznesie, Poltext 2016

Pilaski Anna, Fröhlich Brigitta, Bolte-Costabieei Christiane, Entdeckungsreise

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2 , Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B2 Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B2/B2+ , KLETT

https://www.dw.com/pl/start/s-11394

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KP6_UK2

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. KP6_UK1

3. Student potrafi współpracować w grupie. KP6_UO2

Weryfikacja efektów kształcenia:

ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z prac pisemnych (testów i prac domowych), a także pozytywna ocena aktywności podczas zajęć.

Student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze, pozostałe muszą być zaliczone ustnie podczas konsultacji.

Egzamin pisemny i ustny po 4 semestrze.

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zakres tematów:

1. Praktyki zawodowe za granicą - przygotowanie do wyjazdu, poszukiwanie pokoju / mieszkania; perturbacje w podróży; poznanie topograficzne miejsca pobytu; rozpoczęcie stażu- nowe doświadczenia

2.Studia w Niemczech - rodzaje szkół wyższych i ich specyfika; warunki aplikacji na studia; wymagania co do poziomu znajomości języka

3. Szukanie pracy - wymagane dokumenty, rozmowa kwalifikacyjna, rozwój kariery, szkolenia i dokształcanie

4.Kontakty interpersonalne - różnicowe kulturowe wśród narodów europejskich z uwzględnieniem kontaktów zawodowych i przyjacielskich; stosowanie form grzecznościowych i stylu formalnego w korespondencji zawodowej

5. Lektura tekstów popularnonaukowych i ich krótkie streszczenie ( indywidualny dobór tematów ), słuchanie bieżących wiadomości polityczno-społecznych w TV DW

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i małych grupach

Indywidualna praca studenta

Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych z wykorzystaniem podręczników, materiałów dodatkowych, nagrań audio i wideo, Internetu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Harbig, Barbara Poskrobko 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.