Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika pracy socjalnej 380-SS1-2GPL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Cudowska A., Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia. W: K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń 2006.

Cudowska A., Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów. Olecko 2010.

Kantowicz E., Pedagogika (w) pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012 (dodruk 2016).

Kromolicka B., Kość I. (red.), Ku profesjonalizacji w pracy socjalnej: znane problemy w nowych odsłonach, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2021.

Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999.

Efekty uczenia się:

1. Studentka/Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice pracy socjalnej, ma wiedzę o usytuowaniu tej subdyscypliny w systemie innych nauk oraz o jej specyfice.

Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne.

2. Studentka/Student zna różne koncepcje oraz podstawowe założenia pedagogiki pracy socjalnej, rozumie istotę i sens rozwijania tej subdyscypliny, rozumie wartość praktyki pomocowej zorientowanej na wychowawcze aspekty pracy socjalnej .

Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie kolokwium pisemnego, do którego może przystąpić student, który uczestniczył w większości wykładów (posiada 60% obecności) i zaliczył ćwiczenia.

Zakres tematów:

1. Pedagogika pracy socjalnej jako nowa subdyscyplina pedagogiczna, przedmiot, założenia teoretyczne, interdyscyplinarność.

2. Pedagogiczne teorie jako inspiracje w pracy socjalnej.

3. Praca socjalna jako podstawowa kategoria budująca tożsamość pedagogiki pracy socjalnej.

4. Działania wychowawcze w pracy socjalnej - praca socjalna jako działanie wychowawcze.

5. Etyczny kontekst praktyki pomocowej w pedagogice pracy socjalnej.

6. Nierówności społeczne w oglądzie pedagogiki pracy socjalnej, marginalizacja, wykluczenie, bieda i nędza jako wyzwanie dla działań wychowawczych w pracy socjalnej.

7. Strategie realizacji pomocy społecznej w perspektywie globalnej.

Pedagogiczne teorie jako inspiracje w pracy socjalnej.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład, dyskusja grupowa i konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala A207 (cwi)
Agata Cudowska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)